Thursday, February 23, 2017

Zjednoczona Świadomość Duchowa

 Taki przegląd wyznań może dać niektórym zrozumienie tego, że wszystkie polegają na pośredniczeniu, które samo w  sobie jest odbieraniem mocy i energii oraz blokowaniem duchowego Źródła. Jest tu tłumaczenie słowa "religia", które w zasadzie odkrywa karty -- Teresa Serafinowska, tłumaczka


 LM-02-2017

Ukochani Mistrzowie, w waszych wewnętrznych i zewnętrznych światach wieją silne wiatry przemian, i często czujecie się nimi miotani. Jesteście bombardowani tak wieloma nowymi wiadomościami, że wasze ciała i umysły są już przeciążone. W waszym świecie wszystko zmienia się tak szybko, że już nie możecie być uzależnieni od tego, co wcześniej było uznawane za normę, a nowych informacji jest tak dużo, że trudno się zdecydować, w co wierzyć. W miarę jak wyłaniają się poszerzone wyższe prawdy, dzięki którym ludzie uczą się wzrastać duchowo i odzyskują wewnętrzne mistrzostwo, następuje aktualizacja poglądów oraz mieszanie się filozofii Wschodu i Zachodu.

Istnieje wiele ścieżek oświecenia i wiele odmian oraz poziomów prawdy, jednak prawa uniwersalne i prawa Stwórcy pozostają niezmienne. Wszystkie religie kultywują podstawowe prawdy, a jeśli usuniecie dogmaty, stworzone przez człowieka przesądy i ograniczenia, odkryjecie, że mają więcej podobieństw niż różnic. Czy nie byłoby lepiej poszukać wspólnej płaszczyzny porozumienia, zamiast krytykować i potępiać przekonania innych? Większość ludzi nie ma pojęcia o korzeniach lub głównych wytycznych innych religii, a jednak potępia wszelkie zapatrywania, które nie są im na rękę. Źródłem i przyczyną wszystkich wojen – dawnych i tych, które obecnie toczą się na świecie, są sprzeczne przekonania religijne, a to jest smutne i bezsensowne. Na gniewie i walce o władzę, która szerzy się na Ziemi, traci każdy – tu nie może być zwycięzców.

Poprosiłem moją wysłanniczkę o przegląd, a teraz dajemy wam streszczenie niektórych podobieństw i różnic pomiędzy wschodnimi oraz zachodnimi poglądami na świat, jak również zestawienie skondensowanych informacji o głównych religiach tego świata - dawnych i obecnych. Jeśli chcecie posuwać się do przodu na Ścieżce do zjednoczenia i harmonii, powinniście zrozumieć zwyczaje oraz wierzenia braci oraz sióstr tego świata.

** (SŁOWO „RELIGIA” WYWODZI SIĘ Z ŁACIŃSKIEGO SŁOWA „RELIGARE”, CO OZNACZA BYCIE POŁĄCZONYM). RV

Ludzkość stopniowo wychodzi poza wąskie pojęcie izolacjonizmu i przedwiecznej religii do poszerzonej i spójnej prawdy o duchowości, skupiając się na wnętrzu i łącząc z prawdami Boskiego Źródła / Stwórcy oraz prawami uniwersalnymi, zamiast prosić o prowadzenie kogoś, kto wydaje się bardziej kompetentny i potężny. W przeszłości ludzkość głównie kierowała się mentalnością stada, a powszechną praktyką było przestrzeganie praw religijnych stworzonych przez osoby o dogmatycznych poglądach i przesądach, które często były przesiąknięte strachem.

W niniejszym tekście przypomnimy kilka podobieństw oraz kilka różnic pomiędzy nimi:

PODOBIEŃSTWA:

POJĘCIE BOGA
Według nauk Wschodu wierzy się w Najwyższego Boga Stwórcę wszystkich Dusz i wszystkich rzeczy, oraz w szereg bóstw pomniejszych. Zachód wierzy w Boga Najwyższego, stwórcę wszystkich Dusz i wszystkich rzeczy, włącznie z istotami anielskimi i zastępami niebieskimi.

ZBAWIENIE I BOŻA WOLA

Pogląd Wschodu na zbawienie ściśle wiąże się z bezwzględnym poddaniem się woli bożej, zaś boska łaska spływa przez duchowe oświecenie. Według nauk Zachodu zbawienie następuje dzięki ścisłemu poddaniu się boskiej woli, zwykle za pośrednictwem mesjasza, proroka, posłańca lub kapłana.

CNOTLIWE POSTĘPOWANIE
Według zasad Wschodu, aby doświadczać duchowego rozwoju, trzeba żyć moralnie, natomiast nieprawe myśli, słowa i czyny uniemożliwiają duchowe wyzwolenie. Według nauk Zachodu religia opiera się na etycznym i moralnym postępowaniu, tak jak to przedstawiono w Dekalogu, zaś kiedy ktoś postępuje inaczej, oddala się od Boga.

NATURA RZECZYWISTOŚCI
Zgodnie ze wschodnim punktem widzenia rzeczywistość jest czymś więcej niż to, czego możemy doświadczyć pięcioma zmysłami, dusza jest nieśmiertelna oraz wieczna i ostatecznie wyzwoli się z cyklu inkarnacji.
Zachodni punkt widzenia: poza tym, co przeżywamy na Ziemi, istnieje inna rzeczywistość. Dusza jest nieśmiertelna, wieczna. Zawsze bytuje w Obecności Boga lub jest od Niego oddzielona i przebywa w wiecznym piekle.

RÓŻNICE:

DOTYCZĄCE STWORZENIA
Wschodni punkt widzenia: wszechświat istnieje w nieskończonych cyklach tworzenia, trwania i niszczenia. Nie istnieje żaden bezwzględny koniec świata. Jesteśmy częścią Boga, a Bóg jest w nas. Akcentowana jest jedność.
Zachodni punkt widzenia: świat został stworzony przez Boga, a w pewnym momencie w przyszłości zostanie zniszczony. Bóg rządzi nim z góry. Podkreślony jest dualistyczny charakter świata i ludzkości.

PRAWDZIWY BÓG
Wschód: jest tylko jeden prawdziwy i absolutny Bóg. Wszystkie dusze są przeznaczone do przyjęcia łaski Boga poprzez doświadczanie na wielu ścieżkach, zależnie od ich pojmowania, temperamentu i dojrzałości. Bóg jest czystą miłością i świadomością.
Zachód: jest tylko jeden prawdziwy Bóg i jedna prawdziwa religia. Ci, którzy to akceptują, dostąpią Bożej łaski, wszyscy inni, jeżeli się nie nawrócą i nie przyłączą się do tego Boga, będą cierpieć na wieki w piekle. Bóg jest miłujący, lecz jednak groźny.

POZNAWANIE BOGA
Wschód: osobiste, wewnętrzne i często mistyczne doświadczenie Boga jest fundamentem religii Wschodu. Człowiek może i ostatecznie musi dojść do poznania Boga w czasie ziemskiego żywota. Indywidualne zorientowanie i introspekcja.
Zachód: chlubą człowieka jest poszukiwanie osobistego poznania Boga. Podstawą religii nie jest doświadczenie, ale wiara, ufność i cnotliwe życie. Zorientowanie społeczne i ekstrawertyczne.

PIEKŁO I ZŁO
Wschód: Bóg jest miłością, wszystkie dusze są aspektami Boga. Każda dusza jest prowadzona, gdyż doświadcza interakcji karmy do dharmy (oświecenie i dostrojenie do praw uniwersalnych). Piekło jest niższym planem astralnym, nie jest miejscem fizycznym ani nie jest wieczne. Karmiczne cierpienie jest stanem umysłu w czasie życia lub pomiędzy wcieleniami. Nie ma żadnego wrodzonego zła. Wszystko jest dobre. Wszystko jest Bogiem. Tylko zasłona nad naszym intelektualno-intuicyjnym umysłem powstrzymuje nas od urzeczywistnienia osobistej relacji z Bogiem.
Zachód: w dzień Sądu Ostatecznego ciało fizyczne każdej duszy, która kiedykolwiek żyła, zostanie przywrócone do życia. Czyste dusze mają dostęp do Nieba, zaś grzesznicy są wysyłani na wieczne potępienie. Na świecie istnieje prawdziwe zło, które przeciwstawia się woli Bożej. To zło uosabia szatan i jego demony, a także ludzie w przypadku, kiedy rozwijają złe skłonności i nie przestrzegają bożych przykazań.

PONIŻEJ KRÓTKIE OMÓWIENIE GŁÓWNYCH ŚWIATOWYCH RELIGII

HINDUIZM
Hinduizm jest najstarszą religią na świecie, według zapisów historycznych nie ma ludzkiego założyciela. Jego najważniejsze pisma nazywane są Wedami. Istnieje prawie miliard wyznawców hinduizmu, głównie w Indiach. Hinduizm jest religią rozległą i dogłębną, a jej wyznawcy wierzą w jedną wszechobecną Najwyższą Istotę, która jest zarówno Stwórcą, jak i nieprzejawioną rzeczywistością. Wierzą, że wszystkie Dusze ewoluują ku zjednoczeniu z Bogiem i ostatecznie zdobędą wiedzę duchową oraz wyzwolenie od cyklu narodzin. Wierzą w karmę, prawo przyczyny i skutku, przez które każda jednostka tworzy swój los za pomocą myśli, słów i czynów.

BUDDYZM
Buddyzm narodził się około 2500 lat temu w Indiach i został założony przez oświeconego Buddę Gauthama Siddhartha. Podstawowe nauki Buddy są zawarte w Czterech Szlachetnych Prawdach. Religia ma ponad 300 milionów wyznawców w Chinach, Indochinach, Japonii, Tajlandii, Birmie, Korei, Tybecie i na Sri Lance. Dzieli się na trzy główne sekty: Theravada, buddyzm tybetański i Mahayana. Buddyzm Zen, znany na Zachodzie, to japońska szkołą Mahajany. Ich życiowym celem jest Nirwana (zbawienie). Wierzą w środkową Ścieżkę, żyją powściągliwie, unikają skrajnego luksusu i ascezy. Wierzą w miłość i współczucie dla wszystkich istot żyjących oraz w to, że prawdziwa natura człowieka jest boska i wieczna. Wierzą w karmę, dharmę, reinkarnację i w to, że pobyt na Ziemi jest okazją do zakończenia cyklu narodzin i śmierci.

TAOIZM
Taoizm pojawił się około 2500 lat temu w Chinach i został założony przez Lao Tsy, którego Konfucjusz opisał jako smoka ujeżdżającego wiatr i chmury. Tao-te-Ching lub Księga Rozumu i Cnoty jest jednym z najkrótszych ze wszystkich pism, ponieważ zawiera tylko 5000 słów. Taoizm ma około 50 milionów wiernych, głównie w Chinach i innych częściach Azji. Tao lub Ścieżka nigdy nie została określona słowami, raczej pozostaje do odkrycia przez wewnętrzne poszukiwania. Podstawowy cel taoizmu może obyć opisany jako mistyczna intuicja Tao, które jest Ścieżką, nadrzędnym sensem, niepodzielną jednością i ostateczną rzeczywistością. Ten, kto zrozumiał Tao, odsłonił warstwy świadomości i dostrzega wewnętrzną prawdę o wszystkim. Taoista wierzy w jedność całego Stworzenia, w duchowość światów materialnych i braterstwo wszystkich ludzi.

KONFUCJANIZM
Konfucjanizm rozpoczął się około 2500 lat temu w Chinach za sprawą mędrca Kung Fu Tsu (Konfucjusz) oraz drugiego mędrca - Meng-tsy (Mencius). Jego najważniejsze pisma to Dialogi Konfucjańskie, Doktryna Środka, Wielka Nauka i Mencius. Istnieje ponad 350 milionów zwolenników konfucjanizmu, gównie w Chinach, Japonii, Birmie i Tajlandii. Konfucjanizm jest i był przez ponad 25 wieków dominującym systemem filozoficznym w Chinach i światłem przewodnim w prawie każdym aspekcie chińskiego życia. Konfucjusz wzywał ludzi, aby dążyli do doskonałej cnoty, sprawiedliwości i poprawy charakteru. Nauczał, że człowiek rozwija się duchowo, kiedy żyje zgodnie z prawdą, służy bezinteresownie i dopasowuje się do wiecznej ścieżki pokory, prostoty, spokoju oraz swobodnego działania. Wierzą, że Bóg jest suwerenną Jednością, wszechmocnym, nieśmiertelnym i niezależnym Stwórcą, istotą poza wszelkim czasem oraz przestrzenią. Wierzą w jedność całego stworzenia, w duchowość światów materialnych i braterstwo wszystkich ludzi.

ISLAM
Islam powstał około 1400 lat temu w obecnej Arabii Saudyjskiej. Został założony przez proroka Mahometa, a jego głównym pismem jest Koran. Ma ponad miliard wyznawców, przede wszystkim na Bliskim Wschodzie, w Indonezji, Pakistanie, Bangladeszu, Chinach, Afryce i Europie Wschodniej. Islam jest podzielony na dwa główne nurty. Sunnici (85%) są zwolennikami przekazywania władzy następcom politycznym Mahometa - kalifom. Szyici (12-13%) wybierają na kolejnych przywódców potomków Mahometa. Islam oznacza uległość, poddanie się woli Boga zwanego Allahem. Wyznawcy nazywają się muzułmanami. Islam opiera się na pięciu Doktrynach i przestrzeganiu Pięciu Filarów. Sunnici uznają cztery szkoły prawa, natomiast szyici mają jedną, własną szkołę. Cnoty prawdomówności, umiarkowania i pokory wobec Boga są dla islamu najważniejsze, a praktyki postu, pielgrzymek, modlitwy i miłości do społeczności muzułmańskiej są jak najbardziej pożądane, aby zadowolić Allaha. Wierzą, że dusza ludzka jest nieśmiertelna i na Ziemi wciela się tylko raz, a po śmierci jest prowadzona do nieba lub do piekła - w zależności od zachowania i wierności na Ziemi. Podstawowym celem islamu jest cieszyć się życiem wiecznym zarówno fizycznie, jak duchowo, w niebiańskim raju wraz z Allahem.

JUDAIZM
Judaizm narodził się około 3700 lat temu w Egipcie - Kanaan, obecnie Izrael. Został założony przez Abrahama, nestora rodu, a kontynuowany przez Mojżesza, który wyprowadził zniewolone plemiona żydowskie spod egipskiej niewoli (z Egiptu). Jego głównym pismem jest Tora (pierwsze pięć ksiąg Starego Testamentu i Talmudu). Istnieje około 5 milionów wyznawców judaizmu, ponad połowa z nich mieszka w Stanach Zjednoczonych. Żydzi są podzieleni na ortodoksyjnych, konserwatywnych i zreformowanych, są też inne regionalne oraz etniczne odłamy judaizmu. Religia Żydów jest nierozerwalnie związana z ich historią jako ludzi. Zdecydowanie najgłębszą cechą judaizmu jest ścisły monoteizm. Żydzi zachowują niezachwianą wiarę w jednego Boga, który jest stwórcą wszystkiego.
Duży nacisk jest kładziony na uświęcanie codziennej egzystencji, oddawanie Bogu czci w synagodze, na modlitwę i czytanie świętych pism. Żydzi wierzą, że przestrzeganie praw bożych przyniesie korzyści w przyszłym życiu, kiedy przyjdzie Mesjasz i zwycięży zło oraz wynagrodzi sprawiedliwych w królestwie bożym na Ziemi. Odtąd dusza będzie się cieszyła boską obecnością i miłością. Wierzą, że człowiek składa się z dwóch elementów – z dobra i ze zła. Potrafi zarówno przestrzegać praw boskich, jak i buntować się pod wpływem szatana, stworzonego przez Boga, aby sprowadzać ludzi na manowce. Trzeba starać się przestrzegać sprawiedliwości, miłosierdzia, etyki i uczciwości, być wiernym jedynemu prawdziwemu bogu Jahwe.

CHRZEŚCIJAŃSTWO
Chrześcijaństwo zrodziło się nieco ponad 2000 lat temu w rejonie, gdzie obecnie jest Izrael. Zostało założone przez Jezusa (Jeshua) z Nazaretu, a jego główne pisma to Biblia, czyli Stary i Nowy Testament. Obecnie mamy około 1,5 miliarda chrześcijan. Chrześcijaństwo składa się z trzech głównych odłamów: rzymskokatolicki, prawosławny i protestancki. Protestanci dzielą się na około 20 000 wyznań. Chrześcijańska większość obraca się wokół podstawowych zasad apostolskich, jednak istnieją tu ważne wyjątki. Chrześcijanie mają niezachwiane przekonanie, że wyznają jedyną prawdziwą religię, która wiedzie ich do zbawienia. Wierzą, że los człowieka zależy od jego posłuszeństwa względem woli Boga. Człowiek potrzebuje odkupienia grzechów, uwolnienia od sił zła i i śmierci, wobec których jest bezsilny, ponieważ właśnie przez nie jest zniewolony: przez strach, egoizm, żądze oraz przez nadprzyrodzone moce szatana. Akcent jest położony na akceptację Jezusa jako Boga i zbawcę, na dobre postępowanie, współczucie, służbę dla ludzkości, wiarę i przygotowanie do Sądu Ostatecznego. Tylko dobrzy chrześcijanie będą zbawieni i przyjęci do nieba. Celem chrześcijan jest życie wieczne z Bogiem w niebie, gdzie dzielą z nim idealne istnienie, boską chwałę i błogość.

Ukochani, czyż nie widzicie, że istnieje wyraźny schemat, podobna filozofia, która jest podstawą wszystkich religijnych poglądów: wiara w Istotę Najwyższą, pragnienie, aby osobiście poznać Stwórcę, przekonanie o wewnętrznej dobroci człowieka oraz o wartości miłości, harmonii, miłosierdzia i wiary. Czy różnice naprawdę są tak ważne, że muszą szaleć wojny, które dzielą rodziny, kultury i narody? Fundamentem nauk duchowych teraźniejszości i przyszłości jest świadomość jedności, a nie separatystyczne poglądy z przeszłości. Obecne religie świata opierają się na duchowych naukach określonego czasu, na przekonaniach i energii z przeszłości. Nadszedł czas, aby puścić negatywne, ograniczające, osłabiające, oparte na strachu przebrzmiałe nauki, gdyż ludzkość przygotowuje się na przejście do królestw dysponujących wyższymi naukami i możliwością zyskania wewnętrznego mistrzostwa. Dlaczego nie zebrać pięknych i pozytywnych aspektów każdej religii, postarać się je zrozumieć oraz żyć zgodnie z własną wyższą prawdą? Stwórcę i naszego Boga Ojca Matki nie obchodzi, jaką religię wyznajesz, ani to, co nazywasz swoimi przekonaniami. Jesteś rozpoznawana/y przez blask i miłość / światło, jakie emitujesz. Naszym największym pragnieniem jest, abyś zrozumiał/a i doświadczył/a ekstazy harmonii i jedności, które są dostępne w wyższych królestwach Światła. Zawsze jesteśmy blisko, aby was prowadzić i chronić.

JAM JEST Archanioł Michał

Przekazane przez Ronnę Vezane *STAR*QUEST*

http://www.ronnastar.com/messages-aam/latest.html

Monday, February 6, 2017

Wizja przyszłości

LM-01-2017 archanioł Michał przez Ronnę Herman

Przetłumaczyła Teresa Serafinowska

Ukochani Mistrzowie, w wielu ostatnich przekazach staraliśmy się pomóc wam przypomnieć sobie przeszłość i zaakceptować fakt, że posiadacie wszystko to, co jest potrzebne do tworzenia nowego wspaniałego świata. Nie tylko omawialiśmy wasze poprzednie wcielenia na Ziemi, ale staraliśmy się przekazać wam nasz pogląd na to, jak naprawdę wspaniali wszyscy jesteście. Proszę, zaakceptujcie to, że w wyższych wymiarach pozostawiliście części siebie, a teraz nadszedł czas, aby zacząć proces odzyskiwania tych licznych przejawów boskości, które składają się na prawdziwych WAS. Mówiliśmy, że Wszechświat jest bardzo zróżnicowany i że w ramach treningu doświadczaliście wielu fantastycznych przygód w wyjątkowych oraz niezwykłych miejscach. Teraz rozumiecie, dlaczego Ziemia jest tak ważna – ponieważ jest planetą, na której została zebrana cała różnorodność tego Wszechświata. Mieliście okazję zagrać w grę dualności i polaryzacji - czasem tworząc bogactwo, a niekiedy bolesny niedostatek. W innych wcieleniach ujawniały się wasze cudowne talenty i dokonywaliście bohaterskich czynów, doświadczaliście też wielu prostych wcieleń, w których wasze możliwości były ograniczone. W każdym królestwie ekspresji zaznaliście wszystkiego - każdej możliwej sytuacji.

Wreszcie przyszedł czas, aby przejść przez zasłonę iluzji i odzyskać boskość. Kiedy jeszcze bardziej zgłębicie boską świadomość, dostroicie się do wyższych wymiarów tworzenia i zaczniecie prężyć duchowe mięśnie, będziecie zaskoczeni, ponieważ będziecie w stanie szybko przejawiać to, co sobie wymyślicie. Kiedy zdobędziecie większą wprawę, małe cuda zamienią się w cuda wielkie i złożone, a muszę dodać, że to i tak nic w porównaniu do tego, co czeka na was w najbliższej przyszłości.

Kiedy wokół was zaczną się przejawiać wielowymiarowe zmiany, a czas będzie się wielokrotnie ściskał i poszerzał (kompresował i rozprężał) w coraz szybszym tempie, trzeba będzie płynąć z prądem, aby istnieć w stanie lekkości i swobody. Większość z was w takim czy innym stopniu zauważyła, że życie na Ziemi w ciągu minionych 50 lat zmieniło się drastycznie. W miarę jak przemieszczacie się do bardziej subtelnych poziomów Światła Stwórcy, normy niższych wymiarów zmieniają się i tracą na znaczeniu. Abyście mogli lepiej zrozumieć, w jaki sposób nowo powstająca świadomość zbiorowa ludzkości asymiluje się ze starymi wierzeniami, które dominowały przez ostatnie tysiące lat, zajmiemy się niektórymi z głównych kwestii tych czasów.

Waszym boskim przyrodzonym prawem jest życie w dostatku: Proces redystrybucji ziemskich dóbr jest teraz w pełnym toku. Zauważycie, że wiele firm i organizacji popadnie w niełaskę oraz zapomnienie. Rozpadną się wszystkie te, które zostały zbudowane na fundamencie strachu, chciwości i kontroli nad innymi. W przeszłości, aby usunąć to, co niewłaściwe, potrzeba było często kilku wcieleń, i nie mieliście możliwości stwierdzenia, kiedy sprawiedliwości stało się zadość. Obecnie, chore czyny tych, którzy tkwią w w iluzji gry w przyczynę i skutek, wracają niemal natychmiast - zgodnie z efektem bumerangu. Ci samolubni, którzy nadużywają zaufania innych i przydzielonej im mocy, nie będą już mogli skrywać swoich postępków. Czy to organizacje religijne czy korporacje, firmy albo rządy – czas rozrachunku jest w zasięgu ręki.

W miarę jak Ziemia wchłania coraz wyższe częstotliwości wibracji Ducha, Światło przenika do najgłębszego cienia. Umysł i Duch są budowniczymi, a wy jesteście współtwórcami tego raju na Ziemi. Dostaniecie wszystko, czego będziecie kiedykolwiek potrzebować, lecz musicie trzymać się swojej wizji, która posłuży najwyższemu dobru wszystkich, a potem odważnie sięgać do magazynów diamentowych cząstek Światła Stwórcy znajdujących się w kosmicznych piramidach i formować z nich cokolwiek, co tylko sobie wyobrazicie. Kochani, kiedy pojmiecie, że szczęście i zadowolenie przynoszą nie tylko rzeczy materialne, ale stan bycia i jakość życia, odnajdziecie wielką miłość, radosne relacje z innymi, dobry stan zdrowia, młodzieńczą witalność oraz kreatywność.

Zmiany na Ziemi i przesunięcie wzorców pogodowych: Ziemia przechodzi przez proces oczyszczania, katharsis - tereny, które były wykorzystywane pod uprawy, te do głębi przesiąknięte bolesnymi wspomnieniami wojen i aktów przemocy oraz tam gdzie ludzkość przez wieki doświadczała aktów okrucieństwa, w pozornie przypadkowy sposób są nawiedzane przez powodzie, pożary, przemieszczenia skorupy i niszczycielskie wiatry. Nie wszystko jest takie, jakim być się wydaje, drogie Serca, natomiast ten proces jest potrzebny, aby oczyścić powietrze, glebę a także wody, które ludzkość tak beztrosko zanieczyszcza.

Podczas tego okresu głębokich zmian wiele słodkich Dusz walczących o przetrwanie na całym świecie opuszcza go, a ja proszę, abyście spojrzeli na to wszystko z innej perspektywy. Czy nie widzicie, że pozostawiają cierpienie i beznadziejną egzystencję z wyboru, ponieważ wędrują do świata miłości, pokoju, radości i obfitości, gdzie zostaną przygotowani na powrót do bardziej subtelnego ziemskiego istnienia? Nie będą już mogli powrócić do szerokiego spektrum niezrównoważonej gęstości trzeciego wymiaru, oni wrócą do świata, w którym będą mogli się uczyć, poszerzać świadomość i będą szybko przechodzić przez swoje ziemskie lekcje. To jest to, co przygotowaliście dla nich wy - przecierający szlaki pionierzy. Wkrótce przyjdzie czas, kiedy żadna nowo narodzona Dusza nie będzie taplać się w bagnie bólu i iluzji, jakie teraz istnieje na wielu poziomach niespójnych częstotliwości na całym świecie.

Wielu z was dostaje impuls, aby przenieść się w inne rejony świata – nie wiecie dlaczego, lecz macie głęboko zakorzenione pragnienie odbycia podróży w nieznane. Będziecie przywołani do takich miejsc na Ziemi, na których będziecie mogli służyć najbardziej owocnie, gdzie pojawią się i dołączą do was inni ludzie o podobnych wibracjach. Przyszedł czas, aby zewrzeć szyki, zjednoczyć się ze swoimi duchowymi rodzinami i tymi, z którymi macie wspólne zadania. Gdy głębiej sięgacie po myśli inspirowane z królestwa wszelkich możliwości, stajecie się bardziej intuicyjni. Wasza instynktowna natura z przeszłości zyska na subtelności, kiedy dołączą do was wasze wieloaspektowe Jaźnie.

Dostrajanie ciała fizycznego: Wasze ciała fizyczne wchłaniają coraz więcej światła, zmieniają się potrzeby i pragnienia. W rozwijającym się, bardziej elastycznym ciele świetlistym nie będzie miejsca na zagrażające życiu choroby i wirusy. W fizycznej strukturze ciała nie od razu będzie można dostrzec większe zmiany, ale one zachodzą bardzo szybko – zwłaszcza wewnętrznie i eterycznie. W miarę jak membrany światła wokół DNA stopniowo ulegają rozpuszczeniu i uzyskujecie dostęp do mądrości ukrytej w mózgu, fizyczny wehikuł staje się coraz silniejszy i zdrowszy.

Zostaną odkryte nowe, cudowne techniki uzdrawiania, a produkty i medykamenty naturalne zastąpią większość leków syntetycznych, które posiadają wiele toksycznych efektów ubocznych. Wielu z was już zauważyło, że ciało nie toleruje licznych popularnych substancji reklamowanych przez firmy farmaceutyczne, które są zainteresowane tylko zyskiem. Większy nacisk będzie kładziony na zapobiegawcze wzmacnianie ciała, kompleksową opiekę, dobrą kondycję i odnowę biologiczną, a także na naturalne lekarstwa oraz to, jak ważne dla zachowania zdrowia są wasze pozytywne, wypełnione miłością myśli. Już nie będziecie ignorować sygnałów wysyłanych przez żywioły zasiedlające wasze ciała, które próbują zwrócić na siebie uwagę. Ból jest sygnałem, który powiadamia, że coś jest nie w porządku. Dawniej, aby maskować objawy, brano leki przeciwbólowe, aż było za późno, i aby dokonać korekty nierównowagi, trzeba było podejmować bardziej radykalne środki.

Kiedy dostroisz się do wielu poziomów świadomości wewnątrz i na zewnątrz ciała, nauczysz się zwracać uwagę na sygnały, jakie otrzymujesz. Następnie musisz wprowadzić potrzebne zmiany tak szybko jak to możliwe, aby nie doświadczać już dyskomfortu, a wtedy powrócisz do harmonii i dobrego samopoczucia.

Wreszcie możesz również pogodzić się z twoją odmienną strukturą ciała, cechami, talentami i sposobami wyrażania oraz tworzenia. Nie bez powodu wybrałaś / wybrałeś swoich rodziców i genetyczną strukturę linii rodu. Twoja wyjątkowość ciebie wyróżnia – na Ziemi nie ma nikogo takiego samego, jak ty. Różnią się między sobą nawet dzieci urodzone jako bliźnięta jednojajowe.

Jedną z głównych przeszkód, jakie mogą pojawić się w ciągu kilku najbliższych lat jest zaakceptowanie siebie takim jaką / jakim jesteś i uświadomienie sobie, że jesteś piękna / piękny i wartościowa / wartościowy bez względu na to, jaki ubiór z ciała nosisz, aby doświadczyć tego wcielenia - najważniejszego ze wszystkich. Kochani, my widzimy wasze promieniejące dusze i wielkie ciepłe serca, nie przywiązujemy wagi do cielesnego przebrania.

Święte relacje z Nadduszą /wyższą Jaźnią: W przeszłości twoje ego zajęte było głównie pragnieniem kontrolowania codziennej egzystencji, a Jaźń duszy była cichym głosem świadomości, który najczęściej był ignorowany. W młodym wieku zaszczepiono ci tradycje, religijne przekonania, obowiązki i nauczono, że to co inni uważali na twój temat, było ważniejsze niż to, co ty o sobie myślisz. Wiarygodności szukałaś / szukałeś na zewnątrz siebie, tak jak i kogoś / czegoś albo jakiegoś wydarzenia, które przyniesie ci szczęście, ale to było zazwyczaj ulotne i często rozczarowujące. Teraz potrafisz zwracać się do wewnątrz po uprawomocnienie, inspiracje i wskazówki, ponieważ masz już za sobą to, co nazywane jest scaleniem duszy oraz połączenie z wieloma aspektami wyższej Jaźni. Przeszłaś / przeszedłeś przez proces wchłaniania większej ilości czystego Światła Kosmicznej Świadomości, które pomoże ci uwalniać się od przestarzałych idei bez poczucia winy, w miarę jak integrujesz nowe wyższe prawdy, które pojawiają się w zdumiewającym tempie.

Teraz rozumiesz, że Bóg nie mieszka w jakimś odległym, wyniosłym niebiańskim królestwie i że nie pociąga za sznurki wymierzając nagrody oraz kary. Akceptujesz fakt, że WSZYSTKO czego potrzebujesz, jest w tobie i stanowi część twojego boskiego dziedzictwa, dzięki któremu możesz urzeczywistnić istnienie przepełnione miłością, radością, spokojem oraz obfitością. Kiedy dążycie do swobodnego wyrażania siebie, stare tradycje i zwyczaje tracą nad wami władzę: tworzycie nowe sposoby celebrowania świąt i specjalnych wydarzeń, dotyczy to również oddawania czci Bogu Ojcu Matce oraz Najwyższemu Stwórcy.

To nie jest zarezerwowane dla jednego określonego dnia, ponieważ przejawiasz duchowość w każdej chwili każdego dnia. Każdego dnia żyjesz jako mistrz, który monitoruje swoje myśli i działania. Wiesz, że twoje intencje muszą być czyste, ponieważ odpowiadasz za każdy mikroskopijny atom energii, jaki wysyłasz. Praktykujesz uważność oraz stałe monitorowanie przekonań, co umożliwia ci przebywanie we własnej istocie, gdyż wiesz, że prawdy, jakie uznajesz za własne, są zasadami, według których musisz żyć. Wiesz, że zawsze musisz podejmować wybory najkorzystniejsze dla wszystkich, tak aby móc kroczyć środkową Ścieżką w pokoju i harmonii, a wtedy stopniowo przejdziesz poza prawo karmy do stanu łaski.

Wasze relacje z innymi: Uczysz się zyskiwać poczucie miłości własnej i wewnętrzną wiarygodność, przyciągasz coraz więcej miłości / Światła od Stwórcy, który jest niekończącym się źródłem duchowej strawy. Kiedy wypełnisz się tym cudownym eliksirem po brzegi, będziesz nim emanować, a krąg twojego Światła będzie się ciągle poszerzać. Zaczynasz szukać relacji, które dają ci satysfakcję na wszystkich poziomach – fizycznym, emocjonalnym, mentalnym i duchowym. W przyszłych związkach nie będziesz mieć poczucia, że się poświęcasz - ich podstawą będzie zaufanie, i będziesz szukać oraz wspierać pełne wyrażanie indywidualnych zainteresowań, talentów a także duchowej prawdy. Zaangażowani partnerzy uzupełnią się ofiarując sobie nawzajem swoje mocne strony, będą przepełnieni cierpliwością i nie będą się nawzajem osądzać, będą się wzajemnie wspierać w pracy nad słabościami czy lękami. Istotne jest, aby mieli wspólną wizję z tymi, z którymi są ściśle powiązani, i aby rozumieli, że nie ma tolerancji dla gier pod tytułem: kto tu rządzi. Zaczynacie intuicyjnie rozpoznawać członków swoich duchowych rodzin oraz tych, którzy mają z wami duchowe więzi. Dlatego w relacjach z innymi znajdziecie więcej komfortu i radości – więcej niż kiedyś mogliście przypuszczać. Nie będziecie już szukać więzi opartych na potrzebach lecz na pragnieniu, aby wzajemnie dzielić się swoją podróżą oraz wspólnie kroczyć naprzód do nowych, ekscytujących czasów.

Jak wyobrażasz sobie przyszłość? Sam/a wybierasz sposób, w jaki doświadczysz kolejnych lat wielkich przemian. Możesz poszerzyć świadomość i patrzeć na świat z punktu widzenia mistrza, który wie, że wszystko rozwija się zgodnie z planem. Zauważysz, że nieważne, jak ponury wydaje się być świat, Światło Stwórcy świeci i rozjaśnia / przenika najciemniejsze cienie – ukryte miejsca na Ziemi oraz w sercach ludzkości. Większość ludzi na Ziemi chce tylko żyć w pokoju, komforcie i dobrobycie, wyrażać swą boskość na własny sposób oraz dać innym to samo prawo. Mimo, iż może na to nie wyglądać, ci którzy chcą zdominować, podbić i kontrolować innych, stanowią mniejszość, a ich moc jest z każdym dniem coraz słabsza. Im więcej z was czyni postępy w odzyskiwaniu panowania nad sobą i odbierania swych przyrodzonych praw, tym słabsi oraz mniej skuteczni stają się tamci.

Przez jakiś czas z niektórych miejsc na Ziemi będą dochodziły wieści na temat potyczek i wojen. Ale ci, którzy walczą o mroki ignorancji, nie mogą zniszczyć tego, co jest słuszne, a światło Armagedonu już nawiedzało Ziemię - najgorsze już minęło. Odtąd każdy akt przemocy i zniszczenia będzie przez siły Nieba zablokowany - przez ciebie, wojownika pokoju, wygrywającego walkę za pomocą broni w postaci Światła, miłosierdzia oraz przebaczenia.

Z każdą chwilą, każdą myślą i działaniem tworzysz przyszłość każdego człowieka, a więc wypada skupić się na tym, co jest w waszym świecie dobre, zamiast na tym, co złe. Uczyń praktyką to, że widzisz w innych wokół siebie dobro i pamiętaj o słowach zachęty oraz wsparcia w każdy możliwy sposób. Należysz do tych, którzy będą prowadzić ludzkość w jaśniejący nowy świat Jutra. Przetrwaliście najdziksze burze i doświadczyliście wielu ciemnych nocy duszy, a teraz tryumfujecie. Nie zniechęcajcie się ani nie osłabiajcie mocy swoich serc, moi dzielni przyjaciele. Stwierdzając „Bądź wola twoja dla najwyższego dobra wszystkich”, dajecie nam pozwolenie, abyśmy działali w waszym imieniu i wspierali was w tych burzliwych czasach przemian.

Przekazuję wam miłość naszego Boga Ojca Matki i delikatne Światło z serca Najwyższego Stwórcy. Jesteście kochani i szanowani ponad wszelką miarę.

JAM JEST archanioł Michał

Monday, December 26, 2016

Przez Ziemię przetaczają się ogniste siły tworzenia


LM-12-2016 archanioł Michał przez Ronnę Herman http://www.ronnastar.com/messages-aam/latest.html

Ukochani Mistrzowie, pamiętacie wyrażenie: MEMBRANY ŚWIATŁA?  To ważne, ponieważ to pojęcie wyraźnie zapisało się w waszych umysłach. Chodzi o membrany światła umieszczone wokół waszej pamięci, kiedy rozpoczynaliście podróż do iluzorycznych rzeczywistości trzeciego / czwartego wymiaru.  Te Świetlne membrany znajdują się przy wejściu do świętego Umysłu i świętego Serca, a jedna z nich otacza trzecie oko / wewnętrzne widzenie.  Kiedy wyższa Jaźń decyduje, że nadszedł czas, aby otworzyć trzecie oko, wtedy zdaje ci się, jakby na czoło naciskał gwałtowny strumień świętej energii.  Wtedy, za sprawą specjalnych częstotliwości, wewnątrz szyszynki otwiera się kryształ nasienny Światła, który uruchamia zdolność postrzegania pozazmysłowego / jasnowidzenia.

Większość z was słyszała o pasie ochronnym, cienkiej membranie z promieniowania świetlnego, która otacza planetę. To była swego rodzaju ograniczająca kwarantanna, która stopniowo rozpuszcza się w ziemskiej atmosferze, pozwalając kosmicznym informacjom przepływać przez otwarte bramy, tak że do wybranej grupy służebników Światła / kosmicznych posłańców może płynąć następna porcja kosmicznej mądrości. Każda z tych dzielnych Dusz na ten okres intensywnie przygotowywała się w wyższych sferach i przez wiele wcieleń. Tak intensywny okres szkolenia był potrzebny, abyście mogli wpoić sobie zaawansowane nauki dokładnie, w uporządkowany sposób i w odpowiednim czasie. Chodzi o kosmiczne prawo, które musicie przyswoić i którego musicie doświadczyć - każdego poziomu nowej prawdy - aby przejść do kolejnego, bardziej zaawansowanego poziomu. Jest to niepowtarzalna i specjalistyczna ścieżka inicjacji. Wniebowstąpieni mistrzowie kosmicznej Rady Światła nie nauczają otwarcie i publicznie. Działają za pośrednictwem swoich uczniów i wtajemniczonych, głównie poprzez przekazywanie natchnionych myślokształtów zawierających wyższe nauki mądrości. Nowicjusze pracują na poziomie mentalnym, również głównie za kulisami. Jednak najważniejszym zadaniem wybranej grupy jest aktywne nauczanie na całym świecie i inspirowanie innych, aby stali się służebnikami Światła.

Nastała epidemia Światła, za sprawą której każda osoba na Ziemi jest bombardowana przez subtelne częstotliwości Boskiego Światła, jednak każdy może wchłonąć i przyswoić tyle jego częstotliwości, ile zdoła zmieścić jego ciało fizyczne. Aby skorzystać z wyższej częstotliwości Boskiego Światła, musisz być w stanie je metabolizować.

Ci z was, którzy wytrwale kroczą Ścieżką dla was przygotowaną, szybko zbliżają się do końca tego etapu procesu oświecenia, w którym znajdowali się przez ostatnich dziesięć lat. Kiedy osiągniecie prawdziwe wewnętrzne mistrzostwo, wasze myśli i słowa staną się nieszkodliwe, gdyż krytycyzm i negatywizmy nie mogą przebywać w świetle miłości i prawdy. Jaźń duszy zawsze daje impuls do pełnienia służby, natomiast ego przede wszystkim wywołuje pragnienia.

Przemiana w tobie: od ulegania impulsom czy emocjonalnym podszeptom ego do inspirowania się myślami duszy i wyższej Jaźni – już się w większości dokonała. Twoja uwaga została skierowana na świadomość zbiorową i na to, jak służyć ludzkości. Ponadto masz za sobą przejście od: ja / moje / moja korzyść, do wyższej częstotliwości: my / nasz – do stanu zjednoczonej świadomości. W miarę przyswajania większej ilości czystego boskiego Światła, odbierane od przewodników, anielskich pomocników i wyższej Jaźni intuicyjne myśli stają się coraz silniejsze. Twoja osobista rzeczywistość poszerza się od skupienia ma małym świecie: ja / mój stan świadomości, do poszerzonej świadomości, która obejmuje planetę, układ słoneczny i świat poza nim. Już nie traktujesz bolesnych wydarzeń, których doświadczasz w życiu jako fatum lub pokuty, ponieważ zdajesz sobie sprawę, że to są wyzwania i szanse umożliwiające dalszy wzrost.

Teraz szybko przenosisz się z pasma myślokształtów zbiorowej świadomości stworzonych przez ludzkość, które są kłębowiskiem niepohamowanej furiackiej energii. Wznoszenie jest procesem, w którym świadomie posuwasz się naprzód do coraz wyższych poziomów energii / pól wibracji twojej Nadduszy / wyższej Jaźni – wciąż naprzód, do coraz bardziej subtelnych pól boskiej energii wyższych wymiarów.

Twoja dusza jest świadoma nierównowagi powstałej w przeszłości, a także tej zaistniałej w obecnym życiu. Będzie czynić wszystko, aby te dysharmonie ci pokazać, dzięki czemu będziesz mogła / mógł je skorygować i uzyskać stabilne zestrojenie z kolejnym poziomem wyższej Jaźni. Taki jest główny cel duszy. Twoja dusza i wyższa Jaźń również dołożą wszelkich starań, aby zwiększyć częstotliwość twoich wibracji i zharmonizować zmieniające się energie ciał - mentalnego i emocjonalnego.

W miarę postępów na Ścieżce i dopasowywania się do wzorców światła o wyższych wibracjach będziesz doświadczać skutków nasilania częstotliwości kosmicznego świętego Ognia. Ogniste siły stwórcze będą na ciebie działać na trzy sposoby: ogień na skutek tarcia – ogień ciała, ogień słoneczny – ogień duszy, ogień elektromagnetyczny – ogień ducha.

Ostatecznie nauczysz się rozpoznawać źródła wzorców częstotliwości różnych istot Światła, z którymi pracujesz, rozpoznasz siły subtelne i poszczególne promienie. Musisz dążyć do pozostawania boskim obserwatorem i bezstronnym mistrzem.

Wiesz, kim jesteś, my nie mamy niczego do dodania. Prosimy: kiedy jesteś podnoszona/y na wyższe poziomy służebników świata, wytrwałe utrzymuj swoje centrum mocy w świętym Sercu. Kiedy przenosisz się coraz głębiej w sferę wniebowstąpionych mistrzów, wybrana przez ciebie ścieżka służby powinna stawać się łatwiejsza – prawie nie wymagająca wysiłku. Kiedy przyciągniesz do siebie jeszcze więcej boskiego Światła, twoje najważniejsze wyzwania i sprawdziany znajdą się poza tobą. Wojujący wewnętrzni wichrzyciele, których masz w sobie, będą powoli uwalniani, ponieważ nad wszystko przedkładasz transformujące wibracje miłości. Moi dzielni wojownicy pokoju, gdy wasze światło jaśniej promieniuje na świat, musicie być czujni, aby nie uczynić nic, co uczyniłoby was celem dla negatywnie wibrujących sił. Uczycie się zarządzać siłami wyższymi. Gdy udoskonalicie swoje umiejętności panowania nad sobą, możecie nauczyć się rozpoznawać jakość i siłę całej energii, jaka pojawia się wokół was.

W każdej epoce i w każdym głównym cyklu kosmiczna mądrość oraz boska prawda są udostępniane osobom o otwartych umysłach oraz kochających sercach. Przyszedł czas, aby zrozumieć, na którym miejscu drabiny ewolucyjnej stoi teraz ludzkość. Każda osoba musi zdobyć wiedzę i mieć chęć na wypełnianie swojego osobistego przeznaczenia.

Wy wszyscy, którzy wytrwale kroczycie spiralną Ścieżką wznoszenia, wiedzcie, że waszym głównym celem w tej chwili jest powrót do wzorców wibracyjnych, które stworzą wasz osobisty świat w rzeczywistości trzeciego/czwartego wymiaru - w pierwotnie zaprojektowanym spektrum światła i cienia. Dzięki temu wahadła waszej świadomości przestaną się tak radykalnie wychylać od pozytywów do negatywności, a wasza mentalna i emocjonalna natura po raz kolejny stanie się ustabilizowana oraz scentrowana. Jest to ważny krok w uczeniu się, jak żyć skupionym w świętym Sercu i świętym Umyśle. Uczeń na Ścieżce oświecenia musi dążyć do bezstronnej koncentracji w sercu i i do mądrej roztropności.

Osoby nieprzebudzone dokonują wyboru nieświadomie, nie poprzez inteligentną świadomość. To tak, jakby były w stanie połowicznej świadomości. W początkowej fazie odzyskiwania świadomości siebie człowiek musi rozpoznać, że nie jest całkiem świadomy na jawie. To zainicjuje proces dążenia do przebudzenia, do otwarcia na podszepty Jaźni duszy, bo to jest nieodłączna część stawania się duchowo świadomym panem własnej Jaźni.

Kiedy poddajesz się rozdrażnieniu i zaczynasz reagować głośnymi gniewnymi słowami albo myślami, korzystasz z energii astralnej, która zanieczyszcza twoje pole aury. Dalsze takie postępowanie tworzy negatywny myślokształt, który musi w końcu zostać rozpuszczony zgodnie z prawem rytmu. Wyobraź sobie, że negatywne myślokształty są kamieniami lub cegłami tworzącymi emocjonalne więzienie. Pamiętaj: składasz się z jednostek energii, które tworzą twój energetyczny podpis, a także pieśń twojej duszy. Twoim celem jest nauczyć się kontrolować własne myśli i koncentrować energię. To, jak myśli wzrastają w siłę, zależy od intensywności i powtarzalności myśli nasiennych. Moi drodzy, nauczcie się koncentrować na najlepszych i najwyższych cechach ludzi oraz otoczenia waszego kręgu światła – to jest jeden z najważniejszych aspektów tworzenia osobistego środowiska piątego wymiaru.

Język nieświadomości i podświadomości to przede wszystkim obrazy. Wysubtelnienie podświadomości i świadomości oraz dostrojenie do nadświadomości można znacznie przyspieszyć, stosując odpowiednie praktyki, jak również udoskonalając wyobrażenia i umiejętności wizualizacyjne.


Dusza, aby doświadczyć swej mocy i wspaniałości tworzenia, potrzebuje środków do wyrażania siebie na płaszczyźnie fizycznej. Musisz dążyć do wzniesienia się jeszcze wyżej i musisz chronić siebie od emocjonalnego chaosu zbiorowej świadomości. Jednak pośród ludzkich rzesz musisz działać skutecznie i przechodząc przez życie - rozprzestrzeniać światło. Jeśli chcesz osiągnąć oświecenie, nie możesz żyć w oderwaniu od świata, nie możesz porzucić świata materialnego. To doprowadziłoby cię do nieprawdziwej, mętnej mistyki, która nikomu by nie służyła. Introspekcyjne, skupione na wnętrzu praktyki medytacyjne wschodnich filozofii muszą się łączyć z kreatywnymi, skierowanymi na zewnątrz, praktykami świata zachodniego.

W otoczeniu trzeciego i niższego czwartego wymiaru twoje ciało mentalne jest podatne na projekcje w przyszłość, co powoduje strach i niepewność. Ciało emocjonalne natomiast zawsze odtwarza wydarzenia z przeszłości, a chociaż niektóre wspomnienia są dobre, ono przede wszystkim ponownie przeżywa doświadczenia związane z niepowodzeniami i bólem. Teraźniejszość jest ledwie dostrzegalna, a zauważa się ją dopiero wówczas, gdy powstają w niej jakieś przyjemne lub trudne czy groźne sytuacje.

Aby rozwijać subtelne wartości duchowe, należy dążyć do silnego, wysoko rozwiniętego połączenia pomiędzy ciałem mentalnym a ciałem emocjonalnym, jak również pomiędzy duszą a wyższą Jaźnią. Kiedy dopasujesz się do wyższych częstotliwości boskiej mądrości, z wyższych płaszczyzn intuicji wyleją się genialne pomysły. Z chwili na chwilę mogą pojawiać się wspaniałe momenty, a zaraz później depresje, aż powoli, coraz częściej będziesz osiągać błogi stan świadomości. Okresy depresji będą coraz mniej intensywne i coraz rzadsze. Ego z pewnością będzie się buntować i opierać staraniom duszy oraz wyższej Jaźni - będzie się starało utrzymać swoje zwyczajowe praktyki / obyczaje służące tylko małej Jaźni i egoistycznym pragnieniom.

Jednak w miarę postępów będziesz sięgać do sfery świętego Umysłu i nauczysz się duchowego rozeznania. Musisz stale monitorować i oceniać własne słowa, czyny oraz motywy, trenując siebie i zyskując posłuch u swego małego Ja. Pamiętaj: CAŁA wiedza jest formą Światła.

Aby zrozumieć sens tego życia, skieruj się do wewnątrz, a dowiesz się, kim naprawdę jesteś, dlaczego działasz czy reagujesz w dany sposób i jak masz wykorzystać swoje najciekawsze talenty oraz możliwości. Teraz właśnie to powinno być twoim głównym zadaniem. Refleksja czy medytacja odblokuje tajemnice twojej prawdziwej Jaźni i pomoże znaleźć odpowiedź na pytania związane z głównym celem twojego życia.

Jesteś skupiskiem energii, zbiornikiem - ciałem fizycznym, które zawiera porcję czystej esencji stwórczej. Odpowiadasz za przyswojenie i użycie energii świetlnej, którą musisz wzmocnić siebie, a jej resztę - dla równowagi - przesłać dalej w świat, aby posłużyła wszystkim. Poddanie się własnej boskiej misji i prawom kosmicznym oznacza przestrzeganie wszystkich praw uniwersalnych, które zostały ci objawione. Kroczenie Ścieżką wznoszenia wymaga ciągłych starań i dokonywania najlepszych dla wszystkich wyborów połączonych z intensywnym pragnieniem czynienia służby. Musisz wziąć odpowiedzialność za wszystkie postępki i energie - pozytywne czy negatywne - gdyż one powrócą do ciebie zgodnie z prawem rytmu. Twoim obecnym ziemskim zadaniem jest służyć światu, a najszybszym sposobem do osiągnięcia tego poziomu wewnętrznego mistrzostwa jest pobudzanie wewnętrznego płomienia boskiej mocy. Panowanie nad sobą osiąga się małymi krokami, nie zaś gigantycznymi skokami.

Moi drodzy, bez względu na poziom duchowości / mistrzostwa, jaki osiągnęliście, zachęcamy, aby ścieżka do wyższej świadomości była waszym życiowym priorytetem. Świat szybko się zmienia, podobnie jak rzeczywistość, w której żyliście i jakiej doświadczaliście w przeszłości. Macie doskonałą okazję, aby dołączyć do grona tych, którzy tworzą nowy świetlany świat dla siebie i swoich bliskich. Macie również prawo do pozostania w negatywnym otoczeniu rzeczywistości niższego świata, który jest szybko oczyszczany, sprawdzany i modyfikowany, co wywołuje chaos oraz ogromne zmiany, których doświadczają teraz masy ludzi i Ziemia. Co wybrać? Niezależnie od wyboru będziemy was prowadzić oraz chronić w granicach kosmicznych praw i zawsze będziemy was kochać bezgranicznie.

JAM JEST Archanioł Michał

Przetłumaczyła Teresa Serafinowska

Monday, November 28, 2016

Harmonizowanie ciał: Fizycznego, emocjonalnego i mentalnego
LM-11-2016 archanioł Michał przez Ronnę Herman http://www.ronnastar.com/messages-aam/latest.html
Przetłumaczyła Teresa Serafinowska


TRZY PŁASZCZYZNY WYŻSZEJ ŚWIADOMOŚCI EWOLUUJĄ JAK NASTĘPUJE:

MOSTEM DO WYŻSZEJ ŚWIADOMOŚCI STAJE SIĘ CZAKRA SERCA,

ZMYSŁY CIAŁA EMOCJONALNEGO ROZWIJAJĄ SIĘ TAK, ABY FUNKCJONOWAĆ W POŁĄCZENIU Z CENTRUM DUSZY / ŚWIĘTEGO SERCA,

ŚWIADOMOŚĆ CIAŁA MENTALNEGO ROZWIJA SIĘ POPRZEZ ŚWIĘTY UMYSŁ I ŚWIADOMOŚĆ DUSZY,

ŚWIADOMOŚĆ DUCHOWA STAJE SIĘ TRZECIM SKŁADNIKIEM WYŻSZEJ ŚWIADOMOŚCI - OBOK DUSZY I NADDUSZY / WYŻSZEJ JAŹNI.

Ukochani Mistrzowie, kiedy dostroicie się do częstotliwości Światła środkowego poziomu czwartego wymiaru, zrezygnujecie z koncepcji człowieczeństwa znanej w przeszłości. Przyszedł czas na wynurzenie się świadomości duszy, a jeśli pozwolisz jej na zarządzanie życiem, możesz zacząć wsłuchiwać się w mądrość żywiołów swego ciała i sygnały przez nie wysyłane, dotyczące tego, co przyczyni się do fizycznego oraz emocjonalnego dobrego samopoczucia. Twoje DNA i komórki ciała powoli przyswajają wyższe częstotliwości Światła, dlatego stopniowo zaczynasz wibrować i dostrajać się do subtelnych energii nowych czasów.

Ten etap procesu transformacji można przyrównać do śmierci starej samoświadomości, i naprawdę dochodzi w nim do usuwania zasłon iluzji. Kiedy wchłoniesz kolejny, nowy poziom Nadduszy / wyższej Jaźni, przyswoisz mądrość i oświecenie aspektów swojej wyższej Istoty. Przechodzisz proces zrzucania licznych warstw gęstości, które przez wiele wieków ziemskich doświadczeń wchłaniała twoja aura. Kiedy mówisz, że światło powinno cię uwolnić („a światło cię wyzwoli”), stwierdzasz prawdę, bo światło rozpuszcza kolejne warstwy negatywności gromadzone przez tak długi czas.

Kiedy zwracasz się ku wnętrzu i uczysz się skupiać w świętym Sercu, w mocy chwili TERAZ, zaczynasz funkcjonować w polu aury subtelnego Światła własnego stworzenia. Z biegiem czasu, jako transformator światła, zaczniesz sięgać dalej i przyswoisz maksymalną ilość diamentowych cząstek Światła Stwórcy, a resztę świadomie wypromieniujesz na ludzkość i w świat.

Po osiągnięciu pewnego poziomu wewnętrznej harmonii otworzysz bramy / portale fizycznego ciała do wyższych wymiarów, które znajdują się w: czakrze wzniesienia lub Medulla Oblongata, w nerwie błędnym u podstawy czaszki, a także w tylnym portalu świętego Serca i świętego Umysłu. To są główne etapy procesu wzniesienia. Po zakończeniu tego procesu będziesz na dobrej drodze do uzyskania dostępu do pierwszego, niższego poziomu piątego wymiaru, gdzie powita cię wejściowy poziom świętej Triady.

CIAŁO KADMONICZNE ADAM /EWA jest twoim oryginalnym zindywidualizowanym atomem nasiennym Boskiej Jaźni w formie posiadającego pełną świadomość ciała świetlistego stworzonego przez Elohim (władców Światła / budowniczych) jako archetyp ludzkości. Adam Kadmon uosabia pierwotną kompletną boską i duchową naturę mężczyzny / kobiety. Nie jest tym samym, czym jest osobiste ciało światła Nadduszy, które samo w sobie ewoluuje w kierunku boskiej świadomości. Twoja wyższa Jaźń, ciało duchowe / Naddusza i święta Triada są rozdrobnionymi aspektami boskiej Jaźni, pierwowzoru ciała świetlistego.

Kadmoniczne ciało świetliste posiada zdolność do przyjmowania wszelkich form stwórczych i ich doświadczania w planie Boga Ojca Matki dla tego Wszechświata. Adam / Ewa Kadmon jest duchowo-fizycznym wytworem, który wciela się w planetarne światy podczas wszystkich cykli Boskiego stwarzania.

CIAŁO FIZYCZNE: Na początku procesu budzenia pojawia się potrzeba wnikania do wnętrza i słuchania wewnętrznej mądrości duszy. Ta świadomość duszy obejmuje żywioły ciała, pamięć atomu nasiennego, która zawiera doskonały wzorzec oryginalnej formy świetlistej Adam / Ewa Kadmon.

CIAŁO EMOCJONALNE: Najpierw uświadamiasz sobie, że twoje emocje kontrolują cię przez pragnienia, potrzeby i braki, które na dłuższą metę nie przynoszą ci poczucia szczęścia czy zadowolenia. Zaczynasz zwracać się ku wnętrzu, kwestionować swoje życiowe wybory oraz szukać odpowiedzi na ból i niezadowolenie, jakiego doświadczasz. Kiedy postępujesz zgodnie ze wskazówkami duszy i ich przestrzegasz, coraz wyraźniej słyszysz głos swojej superświadomości. Kiedy polegając na głosie tej wyższej mądrości wreszcie możesz czuć się komfortowo, ego stopniowo rezygnuje z kontroli, a reżyserem staje się Jaźń duszy, która prowadzi cię przez życie. Dostrajając swoją wolę do woli wyższej Jaźni, uczysz się ufać inspirującym intuicyjnym myślom płynącym ze świętego Umysłu.

W końcu zaczynasz przeglądać wszystkie wydarzenia, których uczestniczyłeś w tym życiu, z wyższego punktu widzenia. Rozwijasz emocjonalną bezstronność, ponieważ bardziej subtelnie postrzegasz relacje między ludźmi. Mając za sobą doświadczenia z ważnych emocjonalnych testów, rozwijasz lepsze rozumienie ludzkiej natury emocjonalnej. Ponownie uczysz się płynąć z prądem i postrzegasz swoje sprawdziany oraz wyzwania jako możliwości rozwoju. Potrafisz godzić się z przeszłością oraz planować przyszłość starając się żyć i skupiać na chwili bieżącej. W miarę upływu czasu wzorce wibracyjne ciała emocjonalnego wznoszą się ponad magnetyczne przyciąganie świata fizycznego.

CIAŁO MENTALNE: Zaczynasz zdawać sobie sprawę z ograniczeń świadomości i podświadomości oraz widzisz, jak sztywni, ograniczeni, a także powstrzymywani byliście w strukturze przekonań zbiorowej świadomości. Chętnie rozpoczynasz proces autoanalizy, dzięki któremu dokonujesz przewartościowania swoich postaw, osądów i zaprogramowanych pojęć. Zaczynasz odczuwać palące pragnienie, aby poszerzyć wiedzę ponad fizyczną rzeczywistość, poszukując informacji na temat, dlaczego jesteś tu, na Ziemi, raz na temat szerszego sensu życia. Twój umysł instynktownie prowadzi na wyższe poziomy intelektu i zyskujesz dostęp do świętego / intuicyjnego Umysłu. Kiedy duchowa Jaźń staje się zarządcą twojego losu, twoje życie zaczyna się wyraźnie zmieniać na lepsze, a wtedy wiara i zaufanie stają się pewnością, że wszystko dzieje się zgodnie z boskim porządkiem. Z całą pewnością także wiesz, że jesteś na Ścieżce wznoszącej do subtelniejszej, bardziej harmonijnej i przepełnionej miłością rzeczywistości. Wszystko, co musisz zrobić, to zatrzymać się na chwilę, a następnie krok za krokiem iść Ścieżką, która się przed tobą otwiera.

PAN SIEBIE JEST: ZDETERMINOWANY, DBAJĄCY O SIEBIE, ŚWIADOMY SIEBIE, ŚWIADOMY DUCHOWO. Pan siebie jest wrażliwy na otaczające go środowisko, jest obserwatorem doczesnych życiowych doświadczeń z wyższego punktu widzenia ISTOTY BĘDĄCEJ NA TYM ŚWIECIE, LECZ NIE Z TEGO ŚWIATA. Najbardziej dogłębnie odczuwasz to, kiedy po raz pierwszy doświadczasz energii miłości i radości promieniejącej z twojego świętego Serca i duszy. NATURĄ DUSZY JEST MIŁOŚĆ, a kiedy przebywasz w ograniczającym otoczeniu trzeciego / czwartego wymiaru, to Jaźń duszy łączy cię z esencją miłości Boga Ojca Matki.

Kiedy iluzja niższych wymiarów powoli zanika, pan siebie jest mocno skupiony w świętym Sercu, nawet pośród chaosu i zmian mocno trzyma się mądrości swego świętego Umysłu, gromadząc moc od naszego Boga Ojca Matki,.

ADEPT: Adept to osoba pewnie krocząca Ścieżką Światła, zaś punkt skupienia jej świadomości znajduje się w głębi świętego Umysłu i świętego Serca. Taka osoba jest zrównoważona, pełna harmonii i wszystkie aspekty duchowej Jaźni ma zintegrowane na poziomie trzeciego /czwartego poziomu świadomości. Jest bezpośrednio połączona z rozświetlającą ją świętą Triadą, która przebywa na najniższym, wejściowym poziomie piątego wymiaru. Aby osiągnąć ten etap, aspirant musi zakończyć pierwsze cztery etapy procesu oświecenia i osiągnąć wewnętrzne mistrzostwo na poziomie pierwszych czterech wymiarów. JEST TO POZIOM WZNOSZENIA, KTÓRY TERAZ OTWORZYŁ SIĘ PRZED LUDZKOŚCIĄ, I KTÓRY MOŻE BYĆ ORAZ BĘDZIE POKONANY PRZEZ WIELE DZIELNYCH DUSZ ZAMIESZKUJĄCYCH CIAŁA FIZYCZNE.

UCZEŃ: Uczeń jest osobą, która posłuchała podszeptów duchowej Jaźni i aktywnie poszukuje oświecenia, mądrości, samorealizacji, a ostatecznie wewnętrznego mistrzostwa.

ŚWIĘTY UMYSŁ / WYŻSZY UMYSŁ: Ludzki święty Umysł jest eterycznym, krystalicznym atomem nasiennym przechowywanym w górnej tylnej części mózgu. Jest tam membrana światła blokująca dostęp do portalu oraz do treści twojego świętego Umysłu do czasu, aż podniesiesz swoje częstotliwości na odpowiedni poziom wyższego czwartego wymiaru. Twój święty Umysł mieści w sobie skondensowaną wersję twojej pradawnej historii i pewną część mądrości oraz ważne informacje, które zintegrowałeś podczas licznych minionych wcieleń w tym Wszechświecie. Stanie się panem siebie żyjącym na Ziemi polega na uzyskaniu dostępu do części cech i talentów przechowywanych w świętym Umyśle oraz ich przyswojeniu.

Aspekt mentalny twojej wyższej Jaźni lub mądrość, po którą sięgasz, kiedy łączysz się z licznymi aspektami rozległej Nadduszy, ostatecznie połączy cię z Obecnością JAM JEST/ Boskim Promieniem / boskim atomem nasiennym, który ma dostęp do mądrości Boga Ojca Matki lub zbiorowej inteligencji tego podwszechświata.

BOSKI UMYSŁ: Boski Umysł jest syntezą waszych boskich atomów nasiennych Boga na najwyższym poziomie - ostatecznie święty Umysł staje się częścią Boga Ojca Matki. Dla lepszego zrozumienia można powiedzieć, że wyższy Umysł jest subtelną częstotliwością świadomości, a wraz z każdym przyjęciem kolejnego aspektu Nadduszy / wyższej Jaźni uzyskujesz coraz wyższy poziom świadomości.

W trakcie przemierzania Ścieżki wznoszenia i przenoszenia się do akceptowalnego spektrum światła i cienia twoim celem jest rozwijanie zdolności do pozostawania skoncentrowanym w świętym Umyśle i świętym Sercu. Uczysz się świadomie utrzymywać wyższą perspektywę widzenia tego, co dzieje się wokół, wyrażając współczucie i bezwarunkową miłość do wszystkiego. Ma to związek z wewnętrznym mistrzostwem.

Kiedy dostrajasz się do wyższych częstotliwości światła, stopniowo przyzwyczajasz się do przepływu Oddechu świętego Ognia, który w starożytnych naukach był nazywany Rzeką Życia / Miłości / Światła lub Antakaraną. To jest ukryty potężny prąd promienia wiedzy zakodowanej w tej żyjącej Rzece Życia. To jest kod geniuszu twórczego – jednak, aby uzyskać dostęp do tej wrodzonej mocy, trzeba sięgnąć do mądrości świętego Umysłu i duchowej Jaźni.

Wy, gwiezdne dzieci, zostałyście zawezwane, aby powrócić do wewnętrznego mistrzostwa, a kiedy tego dokonacie, możecie rozpocząć proces tworzenia krystalicznego atomu nasiennego kodu życia, nowego zaawansowanego procesu ewolucyjnego, który ostatecznie zostanie wykorzystany przez formy życia w kolejnej, przyszłej Złotej Galaktyce.

Proszę, uczcie się tego, co wam przekazujemy, i starajcie się zrozumieć uniwersalny schemat, tak żebyście mogli dostrzec kolejną fazę cudownych kosmicznych zdarzeń, które rozgrywają się przed waszymi oczami. Jako nosiciele Światła obiecaliście być naszymi przedstawicielami na Ziemi. Wewnątrz siebie macie wszystko, czego potrzebujecie, aby zakończyć swoją ziemską wędrówkę przez pozostałą część czwartego wymiaru rzeczywistości. Kiedy pojawią się wątpliwości, pamiętajcie, że wszystkie wasze minione doświadczenia czy udane, czy pozornie zakończone niepowodzeniem, dały wam bogate doświadczenie, z którego możecie czerpać. Kochani, emanujcie swoim światłem do wszystkiego. Wzywajcie mnie, a pomogę w każdy możliwy sposób. Wiedzcie, że jestem z wami podczas tych dni i że bardzo was kocham.

JAM JEST archanioł Michał.

Sunday, October 30, 2016

Zostań emisariuszem Światła


  LM-10-2016 przesłanie archanioła Michała przez Ronnę Herman http://www.ronnastar.com/messages-aam/latest.html

Ukochani Mistrzowie, równie pewne jak to, że oddychacie i żyjecie jest to, że pomagacie tworzyć na Ziemi niebo albo piekło, zaś wielu z was może czuć, że waha się pomiędzy tymi dwiema możliwościami. Niezależnie od tego, w co wierzycie i jak interpretujecie starożytne nauki, niebo jest stanem umysłu / świadomości, a nie miejscem znajdującym się gdzieś w wyższych wymiarach. Nie jest miejscem, do którego pragniecie się dostać ani stanem kwalifikującym do pozbycia się ciała fizycznego. To wykreowany przez was poziom świadomości, który nie istnieje w materii, w której żyliście kiedyś, gdzie jesteście teraz lub gdzie macie zamiar przebywać w przyszłości. Przybyliście z niebiańskiego miejsca, z którego zabraliście ze sobą Światło / miłość oraz możliwość tworzenia niebiańskiego środowiska, bez względu na wymiar, świat czy rzeczywistość wybraną na to doświadczenie.

Piekło na Ziemi jest tym, czego wielu z was zaznaje od tysięcy lat - od czasu popadnięcia ludzkości w stan świadomości połowicznej. Żyliście w nierzeczywistym świecie, w wyniku czego jesteście pogrążeni w lękach, przesądach, poczuciu wstydu i winy – uważacie się za niegodnych miłości oraz dobrobytu. Pozwoliliście innym zadecydować, jak powinniście myśleć oraz działać, i pozwoliliście sobie myśleć, że to oni są mądrzejsi, przez co odebrali wam moc i kontrolę nad życiem. Kłębowisko negatywnych myślokształtów stworzonych przez ludzką zbiorowość utrzymywało was w więzieniu świata iluzji.

Wasz prawdziwy świat został zaprojektowany tak, abyście mogli żyć w prosty i klarowny sposób, swobodnie oraz harmonijnie płynąc z nurtem, dzięki czemu mogliście podążać pośrednią ścieżką z nielicznymi przeszkodami / wyzwaniami: miał to być piękny świat pokoju i obfitości, gdzie można byłoby swobodnie, harmonijnie tworzyć wraz z braćmi i siostrami, którzy wam w tej podróży towarzyszą – miejsce, w którym można być podłączonym do wszystkich poziomów świadomości, jednocześnie będąc zestrojonym ze wszystkimi aspektami stworzenia na wszystkich poziomach czwartego wymiaru – to miejsce, które zostało zaprojektowane tak, aby zapewnić niebiańskie istnienie na planie materialnym. Pamiętajcie, że waszym zadaniem było doświadczać sfery cielesności, tak aby Stwórca również mógł zaznawać tego cudownego aspektu swego procesu stwórczego.

Cudem tych czasów jest to, że każdego dnia budzi się coraz więcej osób. Wy, awangarda, utorowaliście drogę i umożliwiliście monumentalny proces transformacji, jaka przetacza się przez świat. Dzięki niestrudzonym wysiłkom zakotwiczyliście wyższe częstotliwości światła wewnątrz Ziemi i na jej powierzchni, czyniąc je dostępnymi dla wszystkich tych, którzy są gotowi otworzyć serca i wejść na ścieżkę poszerzonej świadomości oraz panowania nad sobą. Każda osoba ma możliwość stworzenia własnego, niepowtarzalnego raju na Ziemi. To jest cud tych bezprzykładnych czasów, w których żyjecie.

Prężycie swoje duchowe mięśnie i sięgacie po ogromne zasoby, które czekały na was przez wieki. Zaczynacie odzyskiwać elementy i właściwości prawdziwego świata - świata, który na początku pomagaliście tworzyć. Każdy z was, schodząc w dół przez wiele wymiarów, przyniósł ze sobą przechowywane w diamentowej boskiej komórce rdzennej wszystkie właściwości dwunastu promieni - cenny dar Boga Ojca Matki.

Na początku korzystaliście ze zdolności do tworzenia wielu wspaniałych oraz cudownych rzeczy, lecz z czasem, z powodu waszego upadku w iluzoryczne negatywne środowisko niższych wymiarów, te umiejętności się skurczyły, wypaczyły i przestały być doskonałe. Dlatego zaczęliście tworzyć świat nierzeczywisty i w nim egzystować – w piekielnym miejscu, które jest waszym własnym dziełem.

Najwyższy Stwórca zna tylko doskonałość, a boscy rodzice – Ojciec / Matka – chcą dla całego Stworzenia tylko tego, co najlepsze. Oni nikogo nie karzą. Nie biorą na stronę. Nie wiedzą, co to strach czy gniew. Są przepełnieni miłością / Światłem i tylko to emitują - wraz ze współczuciem, radością i harmonią, jak również wszystkie dobre oraz prawe rzeczy. I nie ma znaczenia, jaką religię wyznajesz. Czy jesteś ateistą, agnostykiem, czy wyrzekasz się Boga albo go nie uznajesz. Nigdy naprawdę nie umrzesz, tylko zmienisz formę. Jesteś nieśmiertelna/nieśmiertelny. Pamiętaj, że jesteś zrefrakturowanym światłem / iskrą Stwórcy. Postrzegasz przez pryzmat wibrujących częstotliwości, które składają się z myślkoształtów, zamiarów i działań, skutkujących unikalnym obrazem rzeczywistości, którą przyszło ci tworzyć przez wiele tysięcy wcieleń. Teraz trwa w tobie proces odzyskiwania wyższych prawd, udoskonalania myśli i oczyszczania wizji. Kiedy to uczynisz, zasłony iluzji powoli będą znikać, a ty zaczniesz budować nową wersję raju / nieba na Ziemi, która stopniowo będzie się mieszać i łączyć z wizjami braci i sióstr podróżujących wraz z tobą.

Przez wieki powtarzane były przepowiednie i proroctwa głoszące, że na Ziemi nastanie nowa epoka, a ludzkość przejdzie od stanu instynktownych / fizycznych istot ludzkich do intuicyjnych duchowych istot ludzkich – powróci do swojej prawdziwej natury boskich iskier Stwórcy.

Cykl galaktyczny trwa około 26000 lat i właśnie się domyka, przez co Ziemia wraz z zamieszkującymi ją wszystkimi istotami czującymi wyłania się z ciemności do nowego Światła oraz nowego kosmicznego Dnia. Został on nazwany nową Złotą Epoką, podczas której urzeczywistni się nowa Złota Galaktyka zawierająca wibracje / częstotliwości waszych doświadczeń / sukcesów, a także mądrości nabytej podczas licznych wcieleń na planie ziemskim - wraz z nowym boskim planem posłanym z serca / umysłu Najwyższego Stwórcy do naszego Boga Ojca Matki tego Wszechświata.

Pośród nocy lub ciemnego cyklu minionych wieków ugrzęźliście w gęstości, a wasze liny światła / życia łączące was z wyższymi Jaźniami i Bogiem Ojcem Matką uległy znacznemu osłabieniu. Pozbyliście się części siebie w nadziei, że ponownie przebudzicie się do wewnętrznego źródła duchowej mocy. Boski plan nie nawoływał do doświadczania braków, ograniczeń i strachu, jednak trzeba było ponieść konsekwencje działań - zgodnych z wolną wolą – emitujących do świata wypaczone energie.

Wcześniej wiele razy rozmawialiśmy o prawie przyczyny i skutku, czyli o tym, że każdej akcji towarzyszy reakcja, która jest związana z tym, co określamy mianem karmy - negatywnej lub pozytywnej. Przez wiele wieków, jako istota oświecona, intensywnie pracowałaś / pracowałeś nad tym, aby doprowadzić do równowagi karmę osobistą i rodową, a także karmiczne wpływy z zewnątrz (od narodu). To było głównym elementem gry w dualność i polaryzację, dążeniem do przywrócenia równowagi i harmonii wszystkim aspektom twojej istoty. Przez wiele wieków zmagałaś / zmagałeś się z brzemieniem materii, a teraz z radością widzę, jak powoli przywracasz harmonijne częstotliwości w wypaczonych energiach, które tak długo wytrącały cię z równowagi. Kiedy uzdrowisz i przemienisz myśloksztalty, które utrzymywały cię w niewoli piekielnego otoczenia przeszłości, po raz kolejny staniesz się kolumną Światła, a krzyż będzie krzyżem Światła, które będzie promieniowało z twojego słonecznego centrum mocy przez portale z przodu i tyłu świętego Serca. W ten sposób powstanie kolumna Światła, dzięki której zaczniesz doświadczać owoców swojej pracy - w miarę odzyskiwania niebiańskiego dziedzictwa emisariusza Światła.

Wielu z was zastanawia się, co będzie teraz, gdy wokół Ziemi wirują ciężkie i ciemne chmury oraz wieją wiatry wojen, konfliktów, a zniszczenia zagrażają wszystkiemu i wszystkim. Kochani, to zależy od tego, co czujecie i myślicie - od tego, co jest w waszych umysłach oraz sercach – czy będziecie mocno stać w świetle, czy dołączycie do negatywnych karmicznych myślokształtów, które są tworzone w każdym momencie. Ponawiam pytanie: czy przyczyniasz się do uwalniania wibracji nieba czy też wynaturzonych częstotliwości piekła? Proszę, nie siedź biernie przy drodze, nic nie robiąc. Proszę, powstań i weź pod uwagę, że twoja dynamiczna siła życiowa jest potrzebna teraz jak nigdy przedtem. Masz o wiele więcej mocy, niż możesz sobie wyobrazić, moja miła przyjaciółko / mój dzielny przyjacielu – gracie ważną rolę w osiągnięciu pokojowego rozwiązania tej bardzo niepokojącej sytuacji światowej.

Energia, jaką emitujecie z ośrodków serc ma taki sam wpływ na wynik wyniszczających konfliktów na całym świecie, jaki mają ci, którzy stoją na pierwszej linii frontu. Wy też jesteście na linii frontu - można by rzec - macie możliwość dostrojenia się do czystych nieprzejawionych diamentowych cząstek Boskiego Światła i formowania ich w potężne myślokształty, dzięki którym można pokonać wszelkie przeciwności. Jak już wcześniej wspominałem: „Jeśli dzielne Dusze, które zostały wezwane do walki, bez względu na to, po której stronie walczą, robią to z pragnienia prawdziwej sprawiedliwości dla wszystkich i ze współczuciem dla swoich bliźnich, bez nienawiści, chęci zemsty oraz zniewalania lub kontrolowania innych, wówczas stają się sprawiedliwymi wojownikami, którym towarzyszą siły nieba”.

Wielu z całego świata zadaje pytanie: „Dlaczego nie możemy mieć uczciwych przywódców, którzy byliby inspirowani Duchem, zamiast tych, którzy są samolubni, pragną władzy, i których nadrzędnym celem nie jest interes ludzkości?” Jest to również znak czasów, kochani. Wielkie, powoli zachodzące zmiany muszą zacząć zachodzić w ludzkich sercach. Gdy zmienicie swoje przekonania i zdobędziecie moc oraz władzę, zaczniecie tworzyć nowe myślokształty i będziecie nalegać, aby wasi przywódcy byli odpowiedzialni, uczciwi oraz aby byli prawdziwymi bohaterami i obrońcami ludzkości. Wasi przywódcy odzwierciedlają zbiór myśli ludzi, a ważną częścią waszej życiowej misji jest emitowanie bezwarunkowej miłości do całej ludzkości i Ziemi. Przypomnijcie sobie, mówiłem wam, że gdy to zrobicie, wasza przepełniona miłością energia będzie dodana do wspólnej całości, a następnie wykorzystana dla najwyższego dobra wszystkich. Kiedy to zrobicie, dostroicie się do boskiego planu Stwórcy i dołączycie do moich zastępów Światła jako wojownicy pokoju.

Kiedy mówię, abyście szukali tego, co jest waszą pasją oraz tego, co przynosi wam największą satysfakcję i radość, wielu z was nie ma pojęcia, co to jest. Proszę, abyście zaczęli od wyeliminowania tych rzeczy, które wprowadzają w wasze życie stres, przynoszą ból i strach. Nie stanie się to w ciągu dnia, tygodnia czy nawet roku, ale może przemienić was z powrotem w posiadającego moc pana / panią siebie znacznie szybciej, niż możecie to sobie wyobrazić. Przez te ostatnie lata przekazywałem wam liczne techniki, narzędzia oraz informacje, lecz musicie się zaangażować i udowodnić sobie, że otrzymaliście magiczne narzędzia, których szukaliście.

Wciąż powtarzam, że należy połączyć wiedzę i mądrość lub uświadomić sobie, co jest prawdą. Urzeczywistnienie następuje wtedy, gdy wasze umysły stają się czyste jak kryształ i gdy wiecie, że poznaliście swoją prawdę – wtedy trzeba pobudzić tę prawdę do działania. Wiedza / mądrość zalana miłością / współczuciem i zogniskowaną intencją, a także działaniem, tworzy moc, która zawiera klucze do uniwersalnego magazynu nieprzejawionego potencjału – potencjał ten czeka, aby nadawać mu formę i tworzyć wszystko, co można sobie wyobrazić. Właśnie to czeka na was w nowym niebiańskim świecie Jutra.

Jest to czas integracji i powrotu do harmonii we wszystkim. Pierwszorzędne znaczenie ma ponowne zjednoczenie i zrównoważenie sił Boga Ojca Matki na Ziemi oraz w każdym z was. Ten proces scalania przyspieszy wasz osobisty powrót do wewnętrznej równowagi. Ponownie będziecie ucieleśniać zarówno męskie, jak i żeńskie cechy naszego Boga Ojca Matki. Nie będziecie już podzieleni (na kawałki) i walczący sami ze sobą, lecz staniecie się upełnomocnieni przez połączone siły waszych Boskich Jaźni.

Niebiańskie wiatry zmian od kilku lat omiatają cały ten podWszechświat i bombardują Ziemię. Już nie można ignorować faktu, że świat zmienia się z chwili na chwilę. Czujesz, że czas przyspiesza, ale to wciąż jest twoja Ziemia, która mknie przez przestrzeń w szybszym tempie. Jesteś w ruchu w rzeczywistości, w której czas jest płynny, a przestrzeń plastyczna. Wielkie istoty Światła przybyły z najdalszych krańców Omniwersum, aby was obserwować i asystować wam w tych epokowych czasach doniosłych zmian. Możemy was inspirować, naprowadzać i wam pomagać, ale to każdy z was sam musi podjąć działania, które doprowadzą do przejawienia nieba na Ziemi. Uważajcie na znaki na niebie, zauważajcie piękne chmury i zachody Słońca, które aniołowie malują dla was, bądźcie wrażliwi na podszepty oraz szturchańce, które wam na swój sposób wysyłamy, bądźcie świadomi wszystkich cudów – dużych i małych – które dla was aranżujemy. Nie jesteśmy gdzieś tam. Jesteśmy oddaleni tylko o myśl i uderzenie serca. Otaczam i otulam was moim polem aury miłości oraz ochrony. Jesteście kochani ponad miarę.

JAM JEST archanioł Michał

Przetłumaczyła Teresa Serafinowska

Monday, October 10, 2016

AWATARZY * WNIEBOWSTĄPIENI MISTRZOWIE * WIELKIE ISTOTY ŚWIATŁOŚCI

 LM-09-2016 
 
Przesłanie archanioła Michała przez Ronnę Herman http://www.ronnastar.com/messages-aam/latest.html

Ukochani Mistrzowie, nawet jeśli z waszego punktu widzenia możecie tego nie dostrzegać, w całym tym pod-Wszechświecie dzieją się wspaniałe rzeczy. Do tej pory niewielu z was zdawało sobie sprawę, że wasza galaktyka, a zwłaszcza wasza mała planeta, jest centralnym punktem doniosłych wydarzeń. Zanim urodziła się ta planeta, powstał dekret głoszący, że stanie się ona punktem wyjściowym lub centrum nowego twórczego przedsięwzięcia polegającego na tym, że aniołowie, boscy współtwórcy, wielkie istoty światła i gwiezdny zasiew z całego Omniwersum - chcący pomóc w realizacji wielkiego planu Stwórcy - prześlą fragmenty swoich esencji na Ziemię, tym samym przenosząc na nią światło oraz mądrość.

Świadomość całej ludzkości i świadomość duszy Ziemi sięgają – w pewnym stopniu - do wewnątrz oraz do góry, aby połączyć się z naszym Bogiem Ojcem Matką, zaś Najwyższy Stwórca otwiera drogę z rdzenia swego Istnienia na wskroś przez wielowszechświaty – wielkie centralne słońca, multiwymiary i liczne istniejące królestwa - w celu przyłączenia oraz zebrania piękna, jak również wspaniałości tego, co zostało dokonane przez nas wszystkich w imię naszego wszechpotężnego Stwórcy. Ci z was, którzy twardo stąpają Ścieżką poszerzonej duchowej świadomości, zdają sobie sprawę, że żyjemy w wyjątkowych i bezprecedensowych czasach.

Wielkie istoty Światła, które nigdy przedtem nie opuszczały swego domu w Wielkim Centralnym Słońcu tego Wszechświata, zgodziły się to zrobić i rozpadły się na mniejsze iskry Światła Boga, przenosząc jego emanację, miłość oraz mądrość na planetę zwaną Ziemia. Ukochani: niejaki Jezus / Jeszua, wielcy Kumarowie, Buddowie, Melchizedek, Rama i Kriszna, a także promienne oraz potężne istoty z królestwa aniołów - by wymienić tylko kilka - przybyli z bardzo dalekich wszechświatów stworzonych na długo, zanim powstał ten młody wszechświat. My, z królestw archanielskich, pochodzimy z zamierzchłej przeszłości Omniwszechświata, podobnie jak wielu wniebowstąpionych mistrzów i awatarów, którzy nie są wam obcy, i zapewniamy, że indywidualna świadomość wielu z was będących na zaawansowanej Ścieżce wznoszenia, zrodziła się w innych wszechświatach.

Boski plan dotyczący tego, co dzieje się na Ziemi obecnie, został stworzony i oszlifowany bardzo dawno temu. Te wielkie świetliste istoty zeszły w dół do niższych wymiarów i rezydują teraz w promiennych Miastach Światła stacjonujących w całym szóstym wymiarze, pomagając ludzkości skutecznie przemierzać liczne cykle zbiorowego przebudzenia / wznoszenia się z powrotem do oświeconych królestw. Ponadto boska esencja Ziemi uruchamia własne przebudzenie, a także wspomaga przyspieszony proces przebudzenia ludzkości, ponieważ zostały w nią wkodowane atomy nasienne Białego Ognia pamięci wraz z kluczami i kodami.

Nie lubimy skupiać uwagi na sobie, nie potrzebujemy uznania ani zaszczytów, a naszą największą radością jest misja polegająca na służeniu Stwórcy i tym, którzy znajdują się pod naszą opieką. Jednak powinniście w pełni zrozumieć naszą ziemską misję oraz to, że od zawsze jesteśmy z wami ściśle połączeni.

Ukochany Jezus / Jeszua pojawił się na Ziemi około 2000 lat temu i wraz z archaniołem Urielem oraz archai Łaski zakotwiczył zalety i właściwości szóstego promienia oddania, przebaczenia, miłosierdzia, łaski, duchowej strawy oraz wiary w Boga. Pięknej pani Marii, żeńskiemu archaniołowi piątego promienia, która wraz z archaniołem Rafałem emituje cechy oddania, bezinteresowności, poświęcenia i uzdrowienia, przypadł zaszczyt podarowania światu istoty chrystusowej nazywanej Jezus / Jeszua. Jednak Maria, mając możliwość służenia Stwórcy oraz ludzkości, została wybrana do jeszcze większego zadania. Przyniosła na Ziemię i zakotwiczyła w nią walory Bogini, co w największej mierze umożliwia obecnie ponowny proces równoważenia na Ziemi męskich i żeńskich cech Stwórcy. Wielu z was zna na temat angielskich linii Michała / Marii. Chodzi o linie geomantyczne przechodzące przez Wyspy Brytyjskie, Niemcy, Francję oraz wiele innych mniej znanych miejsc w Europie i na świecie. A my chcemy przybliżyć wam zrozumienie Wielkiego Planu oraz tego, co uważacie za cuda i mity dotyczące waszej historii. Tysiąc lat temu według czasu ziemskiego Maria - reprezentująca bierny / ujemny lub żeński elektromagnetyczny strumień krystaliczny, oraz ja, Michał - wypromieniowujący dodatni, męski krystaliczny strumień elektromagnetyczny, przystąpiliśmy do nasączania ziemskich linii geomantycznych (ley lines) prądem niezbędnym do odbudowy systemu zrównoważonych i harmonijnych złotych eterycznych sieci Ziemi. W integralnych punktach wokół Ziemi zostały zainstalowane różdżki mocy, kolumny oraz świetlane wiry wniebowstąpienia. Wzdłuż tych linii i punktów mocy powstały święte miejsca - naturalne formacje, które stały się miejscami kultu, jak również wspaniałe świątynie.


Raz po raz, przez wiele wcieleń, byliście do tych miejsc przyciągani, aby posilić się duchową strawą. Dostawaliście tam jeszcze coś: każdy, kto się tam pojawiał fizycznie lub podczas nocnej wizyty na poziomie eterycznym, nie tylko odbierał harmonijną energię i kody tych duchowo namagnetyzowanych miejsc, ale także przyczyniał się do aktywacji owych prądów Światła oraz do ich rozprowadzania wokół Ziemi. Staliście się zarówno odbiornikami Boskiego Światła z Nieba jak i jego nadajnikami z Ziemi. Dusza Ziemi po raz kolejny została zestrojona ze świadomością nad-Duszy ludzkości.


Zostałem nazwany strażnikiem / nadzorcą ludzkości i oto jest czas, aby zrozumieć, że ukochana pani Maria jest żeńskim aspektem Boga / Stwórcy, Boginią przypisaną do doglądania wędrówek ludzkości i jej zejścia w dół (do niższych wymiarów) w całym wszechświecie. Prowadzenie i opiekowanie się wami wzdłuż całej Ścieżki przez wieczność – kiedy wędrowaliście ku wyznaczonym zadaniom polegającym na współtworzeniu światów oraz cudownych rzeczy bez końca, było dla nas największym zaszczytem i przywilejem. Nawet jeśli świadomie o tym zapomnieliście, pamięć o nas - opromieniającą was naszą zindywidualizowaną esencją i miłością połączoną z esencją Stwórcy - macie ukrytą głęboko w duszach i wspomnieniach, tak że nigdy nie wymażecie tego z pamięci Duszy – Jaźni.

Król Artur, pani Jeziora, Joanna d`Arc oraz wiele postaci mitycznych i historycznych zapożyczyło pewną ilość esencji Marii i mojej w celu natchnienia nią świadomości Ziemi oraz ludzkich serc. To dlatego te mity nigdy się nie zestarzeją - wciąż pozostają bliskie i drogie naszym sercom. One wyczarowują wspomnienia z czasów, kiedy razem żyliśmy w wyższych królestwach, zanim rozpoczęliście swoje misje w w światach gęstości. Pamiętacie naszą bliskość i boską więź, a kiedy ponownie połączymy umysły i serca, będzie to najbardziej radosny oraz satysfakcjonujący czas dla nas wszystkich.

Abyście mogli lepiej zrozumieć to, co miało miejsce na Ziemi, oraz jak doskonały był i jest plan Stwórcy, wrócimy do historii sprzed około 5000 lat p.n.e. - stosownie do waszej miary czasu – kiedy to na Ziemię przybył awatar Rama. Chrystusowa istota w ludzkiej formie, nazywana Rama, która sprowadziła na Ziemię cechy i przymioty Stwórcy odpowiednie dla tamtej epoki, była rozświetlona moją esencją noszącą energię pierwszego promienia Boskiej Woli. Wielu z was z mojego rodu, również i ty, nosi esencję aniołów w swoim DNA i duszy. Różnica polega na tym, że Rama posiadał większy zastrzyk mojej esencji niż ktokolwiek inny, kto kiedykolwiek pojawił się na Ziemi, aby stworzyć podwaliny pod przyszłość, której obecnie doświadczamy. Głównym zadaniem każdego awatara zawsze było przeniesienie na Ziemię miłości Stwórcy, poza tym każdy zapewniał nauki najbardziej dostosowane do czasów i aktualnego poziomu świadomości ludzkości.

Po Ramie pojawił się Kryszna, następnie Gautama Siddhartha - Budda i inni liczni awatarzy. Archai Maria, jako nosicielka energii Bogini lub żeńskiego aspektu Stwórcy, odegrała ważną rolę w życiu tych wielkich awatarów. Jej energia była dla Ramy żoną o imieniu Sita. Dla Kryszny była duchowym przyjacielem i towarzyszem, bez fizycznego pożądania. Oczywiście najbardziej znana rola Marii to matka i mentorka Jezusa. Przez wszystkie te tysiąclecia pozostawała w cieniu. Ale jej wielka miłość i oddanie dla Stwórcy oraz ludzkości zawsze stanowiły główną siłę na Ziemi i w wyższych królestwach.

Na przestrzeni wieków Ziemię odwiedziło wiele wielkich istot Światła – Lao Tse, Konfucjusz, Abraham, Mojżesz czy Mahomet – by wspomnieć tylko kilku. Opromieniona esencją Marii ukochana Kuan Yin przyniosła na Ziemię cechy współczucia, sprawiedliwości i uzdrowienia. Pewnie znacie te wielkie istoty, które - reprezentując szczególne aspekty i cechy Stwórcy - odegrały na Ziemi ważną rolę jako jego przedstawiciele.

Jednak nie wszyscy rozumieją i wiedzą, że również archaniołowie pełnili znaczące funkcje w tym dramacie związanym z zejściem do światów w formie materii. Przez wieki każdy archanioł wykonywał zadania związane z kotwiczeniem i emitowaniem konkretnych aspektów oraz cech Stwórcy. Byli zestrojeni i związani z wielkimi awatarami, rozpromieniali te cudowne istoty własnym blaskiem i przymiotami. Awatarzy byli fizycznymi, ludzkimi reprezentantami Stwórcy na dany czas, zaś istoty archanielskie były duchowo ich opromieniającymi połączeniami z naszym Bogiem Ojcem Matką.

Tak wyjątkowych czasów nigdy nie było na Ziemi, i chociaż obecnie żyje na niej wielu potężnych awatarów oraz wniebowstąpionych mistrzów, nie zostanie tu zesłany żaden wielki awatar mający ludzkość opromieniać, prowadzić czy inspirować. Każdy z was ma potencjał, aby stać się wzniesionym mistrzem na te nadchodzące wspaniałe czasy. Daliśmy wam złotą obietnicę, która głosi, że bez względu na to, jak dużo albo jak mało chrystusowego światła czy esencji Boskiej Jaźni przynieśliście ze sobą podczas narodzin, macie potencjał, aby przyciągnąć całą wspaniałość swojego Boskiego Promienia i Obecności Jam Jest. Właśnie z tym jest związane wzniesienie – z powrotem do równowagi i harmonii w ciałach: fizycznym, eterycznym, mentalnym oraz emocjonalnym, tak aby po raz kolejny Duch mógł zstąpić i wziąć was we władanie. Jednak musicie pamiętać, że wszystko co czynicie, ma służyć najwyższemu dobru wszystkich, a wówczas, ukochani, będzie wam dane jeszcze więcej.

Umiłowani, mój pałający miecz Światła został wykuty przez myśl i energię mojej najgłębszej istoty i natchniony dynamiczną energią pierwszego Promienia Stwórcy – Promienia Boskiej Woli. Jest to miecz odkupienia, nadziei,wolności, ten dar wam przekazuję, abyście mogli zerwać pęta własnych niewydarzonych wytworów oraz uwolnić się z kajdan iluzji trzeciego / czwartego wymiaru. Każdego z was prosimy: przyjmij wyjątkową moc pierwszego promienia Boskiej Woli i Mocy i użyj jej oraz diamentowych cząstek Światła Stwórczego - na nowo stwarzaj w zgodzie z Boską Wolą Stwórcy. Po raz kolejny błagamy, zażądaj swojego boskiego prawa i stań się współtwórcą pod kierownictwem naszego Boga Ojca Matki.

Kielich, który ofiarujemy ci podczas tych doniosłych czasów wielkich zmian, jest wypełniony eliksirem Miłości / Światła, dwunastoczęściowym płomieniem danym od Boga Ojca Matki. Zawiera on kosmiczny Ogień nowego dzieła, który będzie użyty do formowania nowej Złotej Galaktyki i poszerzania tego Wszechświata w pustkę. Nasyć się nim, moja ukochana, mój drogi, bo jesteście gwiezdnym zasiewem na przyszłość. Otaczamy i otulamy was polem aury miłości i ochrony.

JAM JEST archanioł Michał

Sunday, August 21, 2016

List otwarty do wznoszących się dusz gwiezdnego zasiewu


 
 LM-08-2016 Archanioł Michał przez Ronnę Herman http://www.ronnastar.com/messages-aam/latest.html
 
tłum. Teresa Serafinowska

Ukochani: kiedy nauczycie się sięgać do kosmicznych zapisów znajdujących się w wyższych wymiarach, zaczniecie poszerzać świadomość dotyczącą waszego kosmicznego rodowodu. Wielu wiernych służebników Światła stara się odzyskać liczne aspekty boskości, a zatem proces ponownego łączenia jest już mocno zaawansowany. Jednym z celów naszej misji jest pomóc wam w przypomnieniu sobie o boskiej spuściźnie, a także w zrozumieniu bezprecedensowego procesu, przez jaki przechodzi ludzkość w tym czasie.

Wielu z was - ludzie z gwiezdnego zasiewu i przecierający szlaki pionierzy - weszło w to życie z bardziej aktywnymi wibracjami promieni (znajdujących się w diamentowej boskiej komórce nasiennej) niż ci, którzy wciąż żyją w granicach trzeciego / niższego czwartego wymiaru rzeczywistości. W związku z tym w ciągu ostatnich lat doświadczyliście więcej przebłysków Boskiej świadomości. Jeśli porównacie notatki dotyczące swoich wcześniejszych doświadczeń z doznaniami innych osób kroczących Ścieżką, okaże się, że na przestrzeni całego swego życia zaznaliście wielu swoistych chwil. Teraz jesteście świadomi, że liczne cuda, natchnione myśli i przynoszące korzyści zbiegi okoliczności nie są typowe dla przeciętnych ludzi, którzy wciąż bytują oraz funkcjonują w ramach wypaczonych struktur wierzeń zbiorowej świadomości.

To, przez co teraz przechodzicie, moi dzielni, to tranzyt z końcowych etapów królestwa czwartego wymiaru. Wielu z was, będących w finalnej fazie wznoszenia, doznaje scalania pozostałych aspektów wyższej Jaźni z czwartego wymiaru. To aktywuje wiele wspomnień i uczuć, ujawnia się kalejdoskop doświadczeń z wyższych poziomów z zamierzchłej przeszłości. Aby urzeczywistnić przeznaczenie, jakie sobie zaplanowaliście – wejść na pierwszy podpoziom piątego wymiaru, musicie przejść przez przełomowy proces, o którym opowiadaliśmy wam w ciągu ostatnich kilku lat.

Kiedy pozbieracie bardziej subtelne fragmenty wyższej Jaźni, zdobędziecie dostęp do kosmicznych zapisów waszej przeszłości oraz mądrość potrzebną do przemierzenia końcowych materialnych poziomów czwartego wymiaru. Zaczynacie uzyskiwać wgląd w to, jacy wspaniali jesteście w wyższych wymiarach. Jesteście również powoli przyciągani do aurycznych pól subtelniejszej częstotliwości pięciu wyższych promieni galaktycznych, które zawierają boski plan dla Ery Wodnika. Ponadto, stopniowo zaczynacie przyswajać własny nowy boski plan - przez atom nasienny pamięci Kundalini, który przez wiele ludzkich wcieleń był przechowywany w czakrze podstawy.

Wiele razy podkreślaliśmy, że „twoje obecne życie jest jednym z najważniejszych wcieleń, jakich kiedykolwiek przyszło ci doświadczyć od przywdziania ciała z krwi i kości”. Wybrałeś/wybrałaś konkretną datę urodzenia - ze względu na szczególne astrologiczne konfiguracje i wibracje, ponieważ zawierały one oraz prognozowały energie tudzież cechy, które później stanowiły twoje mocne strony i ujawnione przez ciebie talenty. W twoich czterech niższych systemach cielesnych: fizycznym, emocjonalnym, mentalnym i eterycznym uwydatnione zostały również negatywne myślokształty / energie, które uwięziły cię w krainie cienia iluzji i ograniczeń – te najsłabiej wyważone, o niższych częstotliwościach.

Z tego samego powodu wybrałeś/wybrałaś swoich rodziców, rodzinę i tych, z którymi wchodziłeś/wchodziłaś w relacje: tych, pomagających ci kształtować pozytywne cechy potrzebne do integracji, a także innych – mających wpływ na powstanie wielu twoich negatywnych cech, które trzeba było przezwyciężyć. Wszystkie drogie Dusze, które pojawiły się w twoim życiu i stały się częścią wielkiego dramatu, zostały wybrane przez ciebie w tym celu, a każda z nich zgodziła się grać tę rolę, która - miejmy nadzieję – przyniosła korzyści każdej ze stron. Zadaj sobie pytanie: jakie pozytywne cechy emitowali do ciebie rodzice, rodzina, partner i dzieci, a potem pomyśl o negatywnych aspektach, na jakie cię narazili. Były to lekcje przygotowane przez ciebie w celu ich przeżycia, i miejmy nadzieję, że skorzystałeś/skorzystałaś z nich - na duchowym poziomie. Czy dobrze przyswoiłeś/przyswoiłaś te lekcje? Czy przejawiasz więcej pozytywnych cech czy też więcej negatywnych? Testy i wyzwania potraktuj jako możliwość, aby raz na zawsze przemienić wszystkie dysharmonie, które wstrzymują cię przed przejściem przez bramę do nowej rzeczywistości piątego wymiaru.

Ty i członkowie twojej rodziny wybraliście wspólne zejście na Ziemię jako rodzina, ponieważ wiedzieliście, że razem macie największą szansę na zrównoważenie mentalnej i emocjonalnej natury każdego z was. Czujemy, że najważniejszą lekcją dla wielu z was jest zrozumienie, że każdy jest godzien szacunku i miłości, i że nadszedł czas, aby zacząć odzyskiwać własną moc. Ludzie, z którymi się stykasz, nie będą cię szanować, dopóki nie nauczysz się określać granic i zaspokajać własnych potrzeb, zanim zaczniesz im pomagać. Nie ponosisz odpowiedzialności za czyjś duchowy rozwój – odpowiadasz tylko za siebie. Kiedy nauczysz się wyznaczać granice i odzyskiwać własną moc, zauważysz, że twoje relacje z osobami wokół stopniowo zaczną się zmieniać na lepsze. Nie możesz też brać na siebie czyichś lekcji ani ponosić odpowiedzialności za cudze błędy. Każdy sam musi poznać prawa przyczyny i skutku, doświadczając ich na sobie. Największym darem, jaki możesz dać innym, jest kochać ich na tyle, aby umożliwić im przezwyciężanie własnych problemów i naprawianie błędów.

Moi kochani, jesteście tu, aby nauczyć się miłości, bezwarunkowej miłości, lecz najpierw musicie kochać bezwarunkowo siebie. W tym czasie na Ziemi jest wcielonych wiele twoich bratnich dusz zarówno płci żeńskiej, jak i męskiej. Członkowie rodzin dusz łączą się w miarę przesuwania do bardziej subtelnych sfer Światła. Najlepszym sposobem, aby pomóc członkom rodziny, współpracownikom czy znajomym jest świecenie doskonałym przykładem.

Jesteś tu również po to, aby nauczyć się bezstronności oraz tego, że nie można naprawdę posiadać nikogo ani niczego. Piękno, bogactwo i hojność Wszechświata są twoim boskim dziedzictwem, lecz te dary są ci dane w ramach pożyczki. Musisz trzymać je w rękach lekko i pozwolić im swobodnie płynąć w świat: bierz zatem, co ci potrzebne, a resztą dziel się z innymi, nie gromadź tego. Gdy ludzkość to zrozumie, całe ubóstwo i niedostatek znikną z powierzchni planety.

Najważniejsze zadania tej chwili jest powrócić do ześrodkowania w słonecznym centrum serca oraz - we współpracy z Jaźnią duszy i wyższą Jaźnią - wziąć osobistą odpowiedzialność za własne działania, zbudować poczucie własnej wartości, rozwinąć poczucie godności. W przyszłości podstawą każdej relacji będą prawda i uczciwość. Najpierw jednak musisz zaakceptować to, kim jesteś w chwili obecnej, kiedy starasz się być najlepszym człowiekiem, jakim możesz być dzięki kontroli postawy, przekonań, zwyczajów i słabości.

W niedalekiej przyszłości pionierzy i przecierające szlaki Dusze, które mają w sobie wyższą mądrość nowego Boskiego Planu, udowodnią, że organizm nie musi przejawiać oznak starzenia. Ludzkie ciało fizyczne zostało przeznaczone do funkcjonowania w warunkach optymalnego zdrowia przez okres co najmniej 120 lat. Ludzkość, ogólnie rzecz biorąc, jest uwięziona w systemie przekonań zbiorowej świadomości wymiarów trzeciego i czwartego, przy czym stresujące oraz wyniszczające objawy zapisały się w DNA przodków głównie dlatego, że jednostki pozwalały sobie czuć się niekochane, niegodne, miały poczucie winy czy wstydu – w jakiejkolwiek formie. Kiedy dusza wreszcie stanie się przewodnikiem i zarządcą fizycznej osobowości, która nie będzie już wypełniać żądań ego, wówczas wszystkie negatywne energie będące wynikiem głębokich kluczowych wspomnień z zamierzchłej przeszłości wypłyną na powierzchnię, tak że każda przeżywająca to osoba będzie mogła uwolnić się od nich raz na zawsze. Stanie się to dzięki świadomemu wykorzystaniu fioletowego Płomienia Transmutacji oraz wsłuchiwaniu się w natchnione myśli zgromadzone w świętym Umyśle, i dzięki kosmicznym przewodnikom, a także licznym sposobom leczniczym o wyższych częstotliwościach, które teraz są dla was dostępne.

Kiedy zdobędziesz większą świadomość siebie i zaczniesz słuchać mądrości swego ciała fizycznego oraz pamięci atomu nasiennego ciała fizycznego, nie będziesz już tak mocno polegać na metodach zewnętrznych (leki, zabiegi i sztuczne środki uzdrawiające). Dotkliwa fizyczna dysharmonia i zły stan zdrowia przejawiające się u większości ludzi będą teraz stopniowo zastępowane przez zdrowie oraz harmonijne praktyki życiowe, które będą inspirowane przez duchową intuicyjną mądrość zgromadzoną w świętym Umyśle. Ludzkość już nie może polegać na praktykach stosowanych przez przedstawicieli medycyny klasycznej. Podszepty twojej duszy popychają cię ku stosowaniu bardziej holistycznego podejścia do uzdrowienia ciał: fizycznego, mentalnego i emocjonalnego, tak aby wszystkie wyższe częstotliwości Nadduszy mogły być zintegrowane bez tak wielkiego nagromadzenia traum i fizycznego cierpienia.

Jak już wielokrotnie powtarzałem: światło, dźwięk i barwy są metodami leczniczymi przyszłości. Badanie systemu czakr i częstotliwości pięciu wyższych promieni galaktycznych w polu aury pomogą uzdrowicielom oraz doradcom wskazać pacjentom miejsca, w których zaistniał brak równowagi oraz wesprzeć ich w stopniowym przywracaniu zdrowego ciała fizycznego i utrzymaniu tego stanu. Nasze nauki dają wam wszystkie wytyczne potrzebne, aby dopasować te dodatkowe metody uzdrawiania do bieżącego schematu leczenia. Macie również cudowny magazyn informacji dostępnych w świętym Umyśle.

W miarę jak twój blask będzie się rozszerzał, będzie się stawał coraz silniejszy oraz będzie sięgał coraz dalej, a ty połączysz się z innymi pracownikami światła, aż razem staniecie się jednolitą siłą, której nic nie powstrzyma - siłą transformacji i zmian na najwyższym poziomie. Bądź odważny/odważna w swoich wizjach. Zobacz, co jest dobre w waszym świecie, a tym samym wzmacnia miłość / Światło, które mieszka w tobie i w każdej osobie, jaką napotykasz. Nie skupiaj się na cieniach, gdyż schematy myślowe zawsze będą połączone z częstotliwością wymiarową, na której skupiasz swoją uwagę i będą ją wzmacniały.

Waszym jedynym prawdziwym wrogiem jest strach. Uwolnij się od strachu i emanuj miłością / światłem, a potem patrz, jak pojawiają się cuda. Jesteś mistrzem manifestacji, tylko o tym nie pamiętasz. Uwierz w siebie i zaprzestań tworzenia tych rzeczy, które przynoszą ból, poczucie winy oraz cierpienia. Po raz kolejny zostań współtwórcą światła, pokoju, harmonii i połącz się z tymi, którzy starają się odzyskać nieskazitelne piękno planety Ziemia. Odzyskajcie swoje prawowite miejsce jako mistrzowie Światła, moi drodzy. Prosimy: pamiętajcie, że kiedy przyswajacie wiedzę Ducha oraz oświeconą prawdę, idźcie dalej i dzielcie się swoją mądrością. Zawsze jesteśmy blisko, gotowi, aby wami pokierować, chronić was i inspirować, ale przede wszystkim kochać.

JAM JEST archanioł Michał


DAR OD ARCHANIOŁA MICHAŁA - RONNA / ŚWIĘTA SKRYBA

KREDO NOWEJ EPOKI ©

1. MIŁUJ SWEGO BOGA OJCA MATKĘ CAŁYM SWOIM JESTESTWEM. SIEBIE, JAKO BOSKĄ ISKRĘ STWÓRCY, KOCHAJ BEZWARUNKOWO. WSZYSTKICH INNYCH KOCHAJ JAK SIEBIE SAMEGO.

2. WIEDZ, ŻE JESTEŚ OPIEKUNEM / OPIEKUNKĄ ZIEMI I WSZYSTKICH FORM ŻYCIA, KTÓRE SIĘ NA NIEJ ZNAJDUJĄ – KRÓLESTWA NATURY, ZWIERZĄT, ŻYWIOŁÓW I LUDZI. CHROŃ, ZABEZPIECZAJ I SZANUJ WSZYSTKIE PRZEJAWY ŻYCIA.

3. ŻYJ Z RADOŚCIĄ, SPONTANICZNOŚCIĄ I ZACHWYTEM DZIECKA. STARAJ SIĘ POZOSTAWIĆ PO SOBIE SPUŚCIZNĘ MIŁOŚCI I NADZIEI. CIESZ SIĘ PODRÓŻĄ PRZEZ ŻYCIE, I STARAJ SIĘ WYPEŁNIAĆ SWOJĄ ZIEMSKĄ MISJĘ NAJLEPIEJ JAK POTRAFISZ.

4. UTRZYMUJ STAŁĄ POSTAWĘ WDZIĘCZNOŚCI I KAŻDY DZIEŃ PRZEŻYJ, JAKBYŚ BYŁ / BYŁA SIEDZĄCYM NA RAMIENIU DUCHEM OBSERWATOREM. PRAKTYKUJ NIEOSĄDZANIE I W KAŻDYM SZUKAJ DOBRA.

5. TWOIM CELEM JEST PRZYWRÓCENIE RÓWNOWAGI W CIELE, UMYŚLE I DUCHU. KIEDY PODĄŻASZ ŚRODKOWĄ ŚCIEŻKĄ, POLARYZACJA I DWOISTOŚĆ NIE BĘDĄ JUŻ NA CIEBIE WPŁYWAĆ.

6. SZUKAJ NAJWYŻSZEJ PRAWDY I JEJ ŻĄDAJ, A POTEM ŻYJ UCZCIWIE, ZGODNIE Z WŁASNĄ PRAWDĄ. PRZYZNAJ INNYM TO SAMO PRAWO.

7. UCZ SIĘ UNIWERSALNYCH PRAW MANIFESTACJI I Z NICH KORZYSTAJ. UŻYWAJ DANYCH PRZEZ BOGA NARZĘDZI, KTÓRE POMOGĄ CI STWORZYĆ WERSJĘ RAJU NA ZIEMI.

8. DZIEL SIĘ PRZYSWOJONĄ MĄDROŚCIĄ: NAJPIERW ŚWIECĄC PRZYKŁADEM, PÓŹNIEJ POPRZEZ DZIAŁANIA, A NA KOŃCU SŁOWA.

9. DOMAGAJ SIĘ SWOICH BOSKICH PRAW: DO MIŁOŚCI, RADOŚCI, POKOJU, ZDROWIA I OBFITOŚCI, KTÓRE OTRZYMAŁAŚ /OTRZYMAŁEŚ W DARZE OD NASZEGO BOGA OJCA MATKI.

10. KAŻDEGO DNIA ŁĄCZ SIĘ ZE SWOJĄ POTĘŻNĄ OBECNOŚCIĄ JAM JEST, ABY CIĘ OŚWIECIŁA I PROWADZIŁA, A NASTĘPNIE SŁUCHAJ JEJ WEWNĘTRZNYCH PODSZEPTÓW. NA KONIEC KAŻDEGO DNIA PRZYZYWAJ ANIOŁY PRZEBACZENIA I FIOLETOWY PŁOMIEŃ, ABY ZRÓWNOWAŻYĆ I PRZEMIENIĆ WSZYSTKIE NIEHARMONIJNE ENERGIE, JAKIE WYEMITOWAŁAŚ / WYEMITOWAŁEŚ, DZIĘKI CZEMU STANĄ SIĘ NIESZKODLIWE I PRZESUNĄ CIĘ POZA PRAWA PRZYCZYNY I SKUTKU DO STANU ŁASKI.